Home

Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 11.01.2018 o 16,00 hod. na Gymnáziu Šrobárova 1, Košice
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny, 11 zástupcovia tried
Hostia:

1/ Otvorenie – Ing. Eva Moyzesová

2/ Informovanie p. Moyzesovou s požiadavkami na RR :

- Členský príspevok IT Valley na rok 2018 v sume 500,- €
- Úhrada nákladov na návštevu prezidenta SR v sume 300,11 €
- Príspevok ku Dňu dobročinnosti 2017 v sume 150,- €
- Náklady na zapožičanie krojov na stužkovú v sume 32,- €
- Štartovné volejbal turnaj v sume 10,- €
- Príspevok na Majstrovstvá SR v šachu v sume 20,40 €
- Interaktívna učebnica p. Karkošiaková v sume 21,99 €
- Obedy v mesiaci november 2017 v sume 92,82 €
- Obedy v mesiaci december 2017 v sume 45,22 €

3/ Schvaľovanie požiadaviek z bodu 2 v sume 1172,54 €
Hlasovanie : za: 11, proti :0, zdržal sa :0 schválené

4/ Požiadavky predmetových komisií a vedenia školy
- Vedenie školy 800,- € schválené v sume 20,- € / žiak (darčeková poukážka )
- PK SJL, DEJ 765,- € schválené v sume 250,- €
- PK ANJ 460,- € schválené v sume 170,- €
- PK NEJ, FRJ, RUJ 212,88 € schválené v sume 150,- € (audiotechnika)
- PK MAT, FYZ, GEG 440,10 € schválené v sume 158,10 €
- PK BIO, CHE 429,19 € schválené v sume 429,19 €
- PK INF 900,- € schválené v sume 600,- €
- PK TSV 642,88 € schválené v sume 310,- €

6/ Schvaľovanie požiadaviek z bodu 5 v sume 2067,29 € + 20,- € / žiak
Hlasovanie : za: 11, proti :0, zdržal sa :0 schválené

Nasledujúce zasadanie OZ sa uskutoční v máji 2018, pozvánka bude zaslaná e-mailom.

Výbor OZ pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver Ing. Martina Beliová poďakovala prítomným za účasť.

Košice 13.02.2018

Zapísala: Ing. Martina Beliová

Overila: Jana Rubická

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk