Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 09.11.2017

Zápisnica zo zasadnutia
OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach


Dňa: 09.11.2017 o 16,00 hod. na Gymnáziu Šrobárova 1, Košice
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny, 12 zástupcovia tried
Hostia:

1/ Otvorenie - Ing. Martina Beliová

2/ Ing. Martina Beliová oboznámila predsedov tried s vyúčtovaním Školskej jedálne , Gymnázium Šrobárová 1.

3/ Preplatenie nákladov na obedy pre učňov v sume 99,96 €
Hlasovanie : za: 11, proti :0, zdržal sa :0 schválené

4/ Požiadavka p. Spišiaka, p. Labunovej, p. Vrábela, p. Bugorčíkovej, boli odložené na ďalšie sedenie rady rodičov, po zrealizovaní stužkovej slávnosti 2017, kedy bude schvaľovaný aj rozpočet na školský rok 2017/2018.

5/ Predsedovia tried požadujú od p. riaditeľky, presný rozpočet príspevkov z RR na krúžky v školskom roku 2017/2018.

6/ Preplatenie nákladov lampášov na stužkovú v sume 55,96 €
Hlasovanie : za: 11, proti :0, zdržal sa :0 schválené

7/ Schvaľovanie návrhu realizácie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri CV OZ pre školský rok 2017/2018
Bod č. 5 Príspevok na stužkovú na žiaka 45,- €
Hlasovanie : za: 12, proti :0, zdržal sa :0 schválené
Bod č. 12 Členský príspevok na žiaka 30,- €
Hlasovanie : za: 12, proti :0, zdržal sa :0 schválené
Bod č. 6 Príspevok pre maturantov na žiaka 5,- €
Hlasovanie : za: 12, proti :0, zdržal sa :0 schválené
Bod č. 8 Študenti zo sociálne slabších rodín uhradia ½ členského príspevku 15,- € a tak isto aj ďalší súrodenec študujúci na tej istej škole
Hlasovanie : za: 12, proti :0, zdržal sa :0 schválené
Bod č. 9 Študenti študujúci v zahraničí minimálne pol rok , hradia ½ členského príspevku 15,- €
Hlasovanie : za: 12, proti :0, zdržal sa :0 schválené
Bod č. 10 Zahraniční študenti, ktorí študujú u nás, členský príspevok neuhrádzajú
Hlasovanie : za: 12, proti :0, zdržal sa :0 schválené

Nasledujúce zasadanie OZ sa uskutoční v decembri 2017, pozvánka bude zaslaná e-mailom.

Výbor OZ pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver Ing. Martina Beliová poďakovala prítomným za účasť.

Košice 20.11.2017

Zapísala: Ing. Martina Beliová

Overila: Jana Rubická

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk