Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 17.10.2017

Dňa: 12.10.2017 o 16,00 hod. na Gymnáziu Šrobárova 1, Košice
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny, 12 zástupcovia tried
Hostia: riaditeľka školy PaedDr. Zlatica Frankovičová

1/ Otvorenie - Ing. Martina Beliová

2/ Hosť - PaedDr. Zlatica Frankovičová riaditeľka školy
Pani riaditeľka vo svojom príhovore načrtla svoju nasledujúcu predstavu spolupráce s Radou rodičov. Predložila požiadavky, ktorými sa bude zaoberať Rada rodičov v ďalšom bode programu. Požiadala RR o spoluprácu pri využívaní prostriedkov z ISIC kariet.
Rodičia mali otázky, na ktoré bolo odpovedané zo strany pani riaditeľky.

3/ Požiadavka od. P. Spišiaka, bola odložená na ďalšie sedenie rady rodičov, po obdržaní podkladov k uvedenej požiadavke.

4/ Požiadavka p. Labunovej, bola odložená na ďalšie sedenie rady rodičov, kde bude schvaľovaný rozpočet na školský rok 2017/2018 a po obdržaní potvrdení z realizovanej debatnej súťaže.

4/ Preplatenie nákladov úrazového poistenia ŠKOLÁK v sume 922,-€
Hlasovanie : za: 12, proti :0, zdržal sa :0 schválené

5/ Preplatenie nákladov podania obedov v sume 21,42€
Hlasovanie : za: 12, proti :0, zdržal sa :0 schválené

Rada rodičov prerokuje na ďalšom zasadnutí požiadavky zo strany školy, po schválení Realizácie zásad na školský rok 2017/2018.

Nasledujúce zasadanie OZ sa uskutoční v 9.11. 2017, pozvánka bude zaslaná e-mailom.

Výbor OZ pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver Ing. Martina Beliová poďakovala prítomným za účasť.

Košice 23.10.2017

Zapísala: Ing. Martina Beliová

Overila: Jana Rubická

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk