Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 16.11.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 16.11.2016 o 16,00 hod. na Gymnáziu Šrobárova 1, Košice
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny, 10 zástupcovia tried
Hostia: riaditeľ Gymnázia- Mgr. Harabin

1/ Otvorenie - Ing. Martina Beliová
2/ Hosť- Mgr. Harabin - RŠ - predkladá:
a/ cenové ponuky pre vybavenie 5 tried s dataprojektorom a PC, ktoré sa budú užívať na vyučovacom procese v sume 5x cca 1.000€, ktorá bola predložená na poslednom zasadnutí rady rodičov a bola prijatá ponuka so servisom daných zariadení
b/ rozpis jedálne na aké položky sa poskytuje suma 3,- za každý mesiac na žiaka
c/ informoval o projekte, kde sa zapojila škola na zlepšenie športových aktivít žiakov – lezecká stena a posilňovňa.

3/ Požiadavky na riaditeľa školy zo strany rodičov :
a/ p. Petráš informoval riaditeľa o nevyhovujúcom stave podlahy v jednej učebni,
Mgr. Harabin - reagoval, že sa na to pozrie a ak bude treba či rada rodičov prispeje na novú podlahu,
b/ p. Mašatová sa opýtala, prečo majú štvrtáci vymenenú p. profesorku slovenského jazyka pred maturitami,
- Mgr. Harabin- vysvetlil, ako je to s profesormi organizačne na škole,
c/ predsedovia štvrtáckych tried debatovali s p. riaditeľom, že ak majú 4 triedy naraz stužkovú že je tam nie jeden problém ( s priestorom, s programom, so stužkovaním, s kamerovaním, s pohostením...), dali návrh, aby sa v ďalších rokoch realizovali stužkové maximálne 2 triedy v jeden termín,

Združenie bolo uznášaniaschopné a pristúpilo k hlasovaniu nadpolovičnou väčšinou prítomných.

4/ Hlasovanie o poistke Školák v sume do 960€
- za:10, proti:0, zdržal sa: 0
5/ Hlasovanie o príspevok na Lego kocky v sume 600,- €
- za:10, proti:0, zdržal sa: 0

6/ Návrh na realizáciu zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri CV OZ pre školský rok 2016/2017 bol schválený vo všetkých bodoch. Nastala jedna zmena v piatom bode, kde sa zvýšil príspevok na stužkovú na 45,-€ na žiaka.
7/ Hlasovanie o zvýšenie príspevku na stužkovú vo výške 45,- € na maturanta
- za:10, proti:0, zdržal sa: 0

Nasledujúce zasadanie OZ sa uskutoční v ďalšom kalendárnom roku, pozvánka bude zaslaná e-mailom.

Výbor OZ pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver Ing. Beliová poďakovala prítomným za účasť.

Košice 30.11.2016

Zapísala: Ing. Martina Beliová

Overila: Jana Rubická

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk