Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 16.06.2016

Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 16.06.2016 o 16,00 hod. na Gymnáziu Šrobárova 1, Košice
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny, 6 zástupcovia tried
Hostia: riaditeľ Gymnázia- Mgr. Harabin

1/ Otvorenie - Ing. Moyzesová Eva
2/ Hosť- Mgr. Harabin - RŠ
- predkladá:
a/ požiadavku o finančný príspevok pre vybavenie 5 tried s dataprojektorom a PC, ktoré sa budú užívať na vyučovacom procese v sume 5x cca 1.000€
- p. Makatura upozornil na výber vhodného dodávateľa, tak, aby učitelia informatiky zadali konkrétne požiadavky na dodávateľa
- Ing. Pekarčíková - je to dobrá myšlienka, bude to slúžiť našim deťom

b/ finančná odmena pre úspešných žiakov v súťažiach vyvolala pozitívnu motiváciu pre ďalších
potenciálnych súťažiacich v ďalšom školskom roku

3/ Požiadavky na riaditeľa školy zo strany rodičov :
a/ požiadavka, aby známky boli zapisované a aktualizované pravidelne, nakoľko rodičia nemajú spätnú väzbu na hodnotenie
- Mgr. Harabin - sme odkázaní na podnety zo strany rodičov, aby sme vedeli jednotlivé problémy odstrániť, žiadame rodičov, aby nám dávali podnety, zvažujeme, že vyhotovíme istú schránku, kde sa takéto podnety budú môcť podávať,
b/ aby sa veľké písomky písali v dostatočnom predstihu, nie na poslednú chvíľu pred uzavretím klasifikácie, je to veľká záťaž pre žiakov
- Mgr. Harabin- veľká písomka môže byť len jedna v jeden deň

c/ Predseda Ing. Moyzesová poďakovala riaditeľovi školy za spoluprácu v tomto školskom roku a teší sa v mene všetkých rodičov na ďalšiu aktívnu spoluprácu v ďalšom školskom roku pri rozvoji školy, ako aj pri riešení problémov vo výchovno-vzdelávacom procese.

Keďže po zahájení nebolo združenie uznášaniaschopné, nakoľko nebola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov, hodinu po zahájení, t.j. o 17,10 hod. po prerokovaní, pristúpilo k hlasovaniu nadpolovičnou väčšinou prítomných.

4/ Hlasovanie o finančný príspevok na vybavenie 5 tried dataprojektormi v sume do 5.000€
- za:6, proti:0, zdržal sa: 0
5/ Hlasovanie - preplatenie nákladov na žurnalistickú súťaž Štúrovo pero 20,70€
- za:6, proti:0, zdržal sa: 0
6/ Hlasovanie- preplatenie účastníckeho poplatku Robotický Battle 24 €
- za:6, proti:0, zdržal sa: 0
7/ Hlasovanie - odsúhlasenie fin. príspevkov pre žiakov, ktorí boli úspešní v súťažiach, v zmysle schválených podmienok združenia. Žiaci, ktorí majú nárok na finančnú odmenu, budú oznámení zo strany riaditeľstva školy v termíne do 28.6.2016, v deň rozhodnutia Pedagogickou radou Gymnázia Šrobárova 1, Košice. Uvedené fin. odmeny budú odovzdané členkou výboru pri príležitosti ukončenia školského roka.
- za:6, proti:0, zdržal sa: 0


Nasledujúce zasadanie OZ sa uskutoční v ďalšom školskom roku, pozvánka bude zaslaná e-mailom.

Výbor OZ pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver Ing. Moyzesová poďakovala prítomným za účasť.

Košice 17.6.2016

Zapísala: Ing. Eva Moyzesová

Overila: Jana Rubická

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk