Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 19.5.2016

Dňa: 19.05.2016 o 16,00 hod. na Gymnáziu Šrobárova 1, Košice
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: riaditeľ Gymnázia- Mgr. Harabin

Zasadnutie zahájila Ing. Moyzesová, ktorá privítala prítomných na zasadnutí.

1. P. Kovalčuková napadla zápisnicu z predošlého zasadnutia, kde malo byť zle zaznamenané hlasovanie, čo sa ihneď vysvetlilo predložením zápisnice z 6.4.2016.
2. P. Makatura poukazoval na uhradenie príspevku za skrinky pre 1. A, že takéto príspevky nie sú v súlade so stanovami OZ.
3. P. riaditeľ prišiel s p. Lyócsovou a s dvomi študentmi, ktorí vysvetlili OZ súťaže debatnej ligy.
4. P. riaditeľ informoval OZ o voľbách do rady školy v ten deň. P. riaditeľ informoval OZ aj o rozlúčke so štvrtákmi dňa 20.05.2016 a požiadal o príspevky pre úspešných študentov v krajskom a celoslovenskom kole. P. riaditeľ žiadal OZ o príspevok na PC zostavy s dataprojektorom do 5 tried. Žiadal aj o príspevok na stoličky do auly školy.
5. Žiadosť Mgr. Zlatici Karkošiakovej o preplatenie kníh a CD k učebnici nebola schválená.

OZ schvaľuje:
 Preplatenie účastníckych poplatkov v súťaži Matematický Klokan 2016 vo výške 116,- €,
Hlasovanie: 14 prítomných, za hlasovalo 14, proti 0, zdržal sa 0,
 Príspevok na SOČ pre Katarínu Kundrátovú vo výške 50,- €,
Hlasovanie: 14 prítomných, za hlasovalo 14, proti 0, zdržal sa 0,
 Príspevok za úspešné umiestnenie žiačky Hoľanovej na krajskom kole vo výške 200,-€,
Hlasovanie: 15 prítomných, za hlasovalo 15, proti 0, zdržal sa 0,
 Príspevok za úspešné umiestnenie žiaka Chihadu na celoslovenskom kole vo výške 350,-€, Hlasovanie: 15 prítomných, za hlasovalo 15, proti 0, zdržal sa 0,
 Preplatenie nákladov na olympiáde žiačky Hoľanovej vo výške 27,25,-€,
Hlasovanie: 15 prítomných, za hlasovalo 15, proti 0, zdržal sa 0,
 Preplatenie nákladov na simulovanom súdnom procese žiaka Angyala vo výške 39,26,-€,
Hlasovanie: 15 prítomných, za hlasovalo 15, proti 0, zdržal sa 0,
 Preplatenie členského príspevku pre združenie IT Valley na rok 2016 vo výške 500,-€,
Hlasovanie: 15 prítomných, za hlasovalo 15, proti 0, zdržal sa 0,
 Preplatenie nákladov 1,2,3,4. Regionálneho kola debatnej ligy vo výške 1201,-€,
Hlasovanie: 15 prítomných, za hlasovalo 15, proti 0, zdržal sa 0.


.
Nasledujúce zasadanie OZ sa uskutoční 16.06.2016 o 16:00 hod, pozvánka bude zaslaná e-mailom.

Výbor OZ pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver Ing. Moyzesová poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Ing. Beliová

Overila: Jana Rubická

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk