Home

Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Zápisnica zo zasadnutia
OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 06.04.2016 o 16,30 hod. na Gymnáziu Šrobárova 1, Košice
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: riaditeľ Gymnázia- Mgr. Harabin

Zasadnutie zahájila Ing. Moyzesová, ktorá privítala prítomných na zasadnutí.

1/ Pán riaditeľ - podal informáciu o zrealizovaných skrinkách na odkladanie vecí pre študentov 1.A triedy, ktorí prejavili záujem o realizáciu uvedených skriniek.
Zároveň požiadal, aby celková suma, ktorá má byť uhradená, a to 1.700€ bola uhradená nasledovne:
1.120€ z prostriedkov, na ktoré sa vyzbierali žiaci 1.A triedy a zbytok vo výške 580€ požiadal rodičov, aby prispeli s tým, že po štyroch rokoch suma 580€ bude vrátená do rodičovského fondu od novonastúpených prvákov, ktorí budú chcieť skrinky užívať.
Dr. Kovalčuková požiadala, aby bolo presne definované, či ide o príspevok, alebo pôžičku
Ing. Moyzesová podala návrh, že OZ poskytne príspevok s tým, že nepôjde o pôžičku. Zároveň dala na zváženie, či by sa nemohol prijať jednotný postup, že takýto príspevok by sa poskytol pre všetky prvácke triedy v každom ďalšom roku.
P. Pekarčíková oznámila, že ich trieda nemá záujem o skrinky v triedach.
Ing. Moyzesová dala hlasovať za návrh, aby finančný príspevok bol poskytnutý triede 1.A vo výške 580€ s tým, že OZ uhradí faktúru v plnej sume /1.120€ z prostriedkov žiakov 1.A a 580€ z prostriedkov OZ/, uvedené skrinky prejdú do majetku OZ a následne budú v mesiaci máj 2016 darované Gymnáziu Šrobárova 1, Košice
Hlasovanie: 11 prítomných, za hlasovalo 11, proti 0, zdržal sa 0.
Návrh bol prijatý.
Ing. Moyzesová dala hlasovať za poskytnutie príspevku pre všetky prvácke triedy v každom ďalšom roku.
Hlasovanie: 11 prítomných, za hlasovalo 11, proti 0, zdržal sa 0.
Návrh bol prijatý.

2/ Riaditeľ informoval o umiestnení študentov na krajských a okresných kolách školských súťaží. Požiadal rodičov, aby na konci roka niekto poverený z rodičov odovzdal umiestneným študentom odmeny v podobe poukážok.
Hlasovanie: 11 prítomných, za hlasovalo 11, proti 0, zdržal sa 0.
Návrh bol prijatý.

3/ P. riaditeľ informoval aj o stužkovej štvrtákov v decembri 2016, že sa bude konať v sobotu a všetky štyri triedy ju budú mať naraz.
4/ P. riaditeľ informoval, že sa uskutočnia voľby do Rady školy a kto má záujem, nech zašle na sekretariát potrebné informácie.
5/Ing. Moyzesová sa pýtala p. riaditeľa, prečo musia žiaci kupovať servítky do jedálne, veď všetci stravníci prispievajú paušálne každý mesiac 3€ na potreby jedálne.
Riaditeľ informoval, že sa spýta vedúcej jedálne, či by sa zmestila do sumy 3 € aj so zakúpením servítok pre stravníkov.
6/ Predsedovia štvrtáckych tried požiadali o vyplatenie 5,-€ na žiaka na maturitný týždeň.
7/Dr. Kovalčuková napadla fungovanie, stretávanie a hlasovanie OZ . Požiadala, aby program každého stretnutia bol zasielaný všetkým členom na e-mail minimálne týždeň vopred.
Ing. Beliová odpovedala, že požiadavky máme až pred zasadnutím, že je technicky náročné dopredu vyzbierať všetky požiadavky zo strany školy.
Dr. Kovalčuková žiada, aby OZ zaviazalo riaditeľa školy k tomu, aby požiadavky na OZ boli dopredu spresnené, že nemôže nás vedenie školy tlačiť k okamžitému rozhodovaniu a hlasovaniu a preplácaniu požiadaviek zo strany gymnázia, že nie sme povinní tak konať v časovej tiesni a pod nátlakom.

8/Dr. Kovalčuková požadovala systémové veci, aby materiály z predmetov boli ukladané niekde na vytvorený server a aby boli prístupné všetkým žiakom za všetky ročníky.
9/ OZ zrušilo príspevok na kvety na slávnostné otvorenie školského roka, na ukončenie školského roka a príspevok na kvety na Deň učiteľov.
Hlasovanie: 11 prítomných, za hlasovalo 11, proti 0, zdržal sa 0.
Návrh bol prijatý.
10/ Príspevok na chemické čistenie dvora vo výške 103,16,-€,
Hlasovanie: 11 prítomných, za hlasovalo 10, proti 0, zdržal sa 1.
Návrh bol prijatý
11/Príspevok na študentské slovo vo výške 144,-€
Hlasovanie: 11 prítomných, za hlasovalo 11, proti 0, zdržal sa 0.
Návrh bol prijatý
12/Príspevok na obedy učňov vo výške 66,64,-€,ktorí sa podieľali na maliarskych prácach
Hlasovanie: 11 prítomných, za hlasovalo 11, proti 0, zdržal sa 0.
Návrh bol prijatý
13/Príspevok na kvety pre učiteľov vo výške 207,60,-€, na Deń učiteľov - dodatočné hlasovanie
Hlasovanie: 11 prítomných, za hlasovalo 11, proti 0, zdržal sa 0.
Návrh bol prijatý
14/Príspevok na kvety na školský dvor vo výške 50,-,-€,
Hlasovanie: 11 prítomných, za hlasovalo 11, proti 0, zdržal sa 0.
Návrh bol prijatý
15/ Návrh na preplatenie faktúry za debatný krúžok - odložený na ďalšie zasadnutie OZ, prizvaná bude Mgr. Lyócsová.
16/ Ing. Moyzesová podáva informáciu, že na najbližšom zasadnutí sa bude voliť Revízna komisia OZ.
Nasledujúce zasadanie OZ sa uskutoční 19.05.2016 o 16:00 hod,pozvánka bude zaslaná e-mailom a formou sms.
Výbor OZ pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.
Na záver Ing. Moyzesová poďakovala prítomným za účasť.
Zapísala: Ing. Beliová

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk