Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 14.1.2016

Zápisnica zo zasadnutia
OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach
Dňa: 14.1. 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hostia: Mgr. S. Harabin - riaditeľ gymnázia
Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Moyzesová. Privítala prítomných a poprosila o slovo riaditeľa školy.
Pán riaditeľ zhodnotil stužkovú slávnosť, ktorú mali štvrté ročníky prvýkrát všetci spolu a dopadlo to veľmi dobre. Vyzval zástupcov tretích ročníkov, aby prehodnotili termín ich stužkovej kvôli objednaniu sály.
Ďalej informoval o namontovaní skriniek v 1.A triede, ktoré zodpovedajú hygienickým normám a o tom, že sa predpokladá ich inštalovanie aj v ostatných veľkých triedach. Hovoril aj o možnosti zabezpečenia skriniek pre malé triedy na chodbách. Všetko však bude závisieť od vyjadrenia hygieny.
Požiadavky zo strany zástupcov rodičov :
Zástupca 1.D vyslovil požiadavku, aby boli mailové adresy profesorov na webovej stránke školy.
Požiadavka zo strany štvrtáckych rodičov na odborné suplovanie semináru z BIO.
Zástupcu 2.B zaujímal dôvod zmeny vyučujúcich v niektorých triedach. (Kvôli úväzkom učiteľov)
Zástupca 3.C upozornil na nultú hodinu v utorok. Keďže žiaci končia o 15,30 hod, nemajú dostatok času pripraviť sa na písomky v stredu. (nemecký lektor – externý učiteľ)
Požiadavky na financie zo strany učiteľov :
- Preplatiť 9,60 eur cestovné za Horovov Zemplín
- Preplatiť 10 eur za každú triedu na Deň dobročinnosti v celkovej sume 160 eur
- Preplatiť 714 eur debatnému klubu
Zo strany rodičov vzišiel návrh na hlasovanie požiadavky montovania skriniek v prváckych triedach.
Celoškolský výbor schvaľuje:
• preplatenie cestovného vo výške 9,60 €
• preplatenie 160,- € na Deň dobročinnosti
• žiadame prizvať na ďalšie stretnutie Mgr. Lyócsovú, aby objasnila financovanie debatného klubu

Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa bude konať v apríli 2016, presný dátum a čas bude zaslaný e-mailom a formou SMS.

Na záver p. Moyzesová poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Mgr. Andrea Šaršanová

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk