Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 5.11.2015

Zápisnica zo zasadnutia
OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 05.11. 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Hostia: Mgr.S. Harabín - riaditeľ gymnázia
Zasadnutie otvorila Ing. Eva Moyzesová, privítala prítomných na zasadnutí a poprosila o slovo riaditeľa školy.
Vedúca PK TŠV Mgr. D. Bugorčíková informovala zúčastnených o príspevku na lyžiarsky zájazd od štátu v sume 150 eur. Peniaze by mali do školy prísť v januári.
Mgr. Bugorčíková žiadala od Rady rodičov príspevok na nové dresy pre žiakov a žiačky Gymnázia Šrobárová, o príspevok na zakúpenie návlekov na obuv do telocvične a o potrebe chemického vyčistenia vnútorného dvora školy.
Pán riaditeľ sa vyjadril k požiadavke rocičov 1.A na zakúpenie skriniek v ich triede . Navrhol splátkový kalendár v prípade ceny 30 eur za jednu skrinku, kde by žiaci prvého ročníka zaplatili 20 € pri namontovaní nových skriniek a po štyroch rokoch by ďalší prváci zaplatili zvyšok sumy 10 €. Rada rodičov by zabezpečila zaplatenie sumy 10 € za ďalších prvákov. Informoval aj o možnosti zabezpečenia skriniek pre malé triedy na chodbách. Všetko však bude závisieť od vyjadrenia hygieny. Pán riaditeľ informoval aj o vysadení nových stromčekov pred budovou školy.
Predseda 2.D triedy vyjadril pripomienky k vyučovacím metódam učiteľky matematiky Mgr.Tomkovej. Pán riaditeľ si to vypočul a zaznamenal.
Predsedovia tried boli požiadaní, aby zabezpečili dozbieranie príspevku ZRPŠ na školský rok 2015/2016.
Zo strany rodičov vzišla požiadavka na manažment školy osloviť sponzorov, aby pomohli s financovaním potrieb pedagogického zboru.
Celoškolský výbor schvaľuje:
• preplatenie poistného Školák v poisťovni Generali vo výške 960,- €
• preplatenie požiadavky na zakúpenie tabule do fyzikálnej učebne vo výške 312,- €
• doplatenie finančného príspevku na prezentáciu prvej pomoci v dňoch 1.10.2015 a 2.10.2015 vo výške 11,71 €
• preplatenie pánskych dresov pre žiakov vo výške 132 ,- €
• preplatenie textilných návlekov na obuv do telocvične vo výške 23,02 €
• návrh rozpočtu na školský rok 2015/2016.
Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční v roku 2016 a presný dátum a čas bude zaslaný e-mailom a formou sms.
Výbor ZRŠ pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.
Na záver Ing. Moyzesová poďakovala prítomným za účasť.
Zapísala: Ing. Beliová

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk