Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 24.9.2015

Zápisnica zo zasadnutia
OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 24.9. 2015
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ Gymnázia

Zasadnutie zahájila p. Moyzesová, ktorá privítala prítomných na zasadnutí.

Pán riaditeľ poďakoval za doterajšiu spoluprácu v projekte implementácie školy, ktorá sa uskutočnila v minulých rokoch. Informoval, že na škole je ešte 10 miestností, ktoré nie sú vybavené dataprojektorom a PC zostavou. V prípade, že škola bude chcieť vylepšiť tieto miestnosťami danou výpočtovou technikou, požiadavka pôjde zo strany školy rade rodičov.
Pán riaditeľ tiež oboznámil rodičov s prísľubom zriaďovateľa našej školy, ktorý sa týka rekonštrukcie zvyšných toaliet v budove, že sa to uskutoční tohto roku, resp. začiatkom budúceho roku.
Pán riaditeľ informoval aj o pláne miestnosť pri telocvični na ďalšiu šatňu.
Bola predostrená požiadavka prostredníctvom predsedu 1.A triedy na zriadenie skriniek do tried na prezúvky a iné školské potreby. Pán riaditeľ zistí aké stanovisko by mala hygiena v prípade kúpi týchto skriniek.
Predseda 2.B triedy požiadal p. riaditeľa, či sa nedajú vymeniť 0 - té hodiny, ktoré sú v stredu a vo štvrtok.
Pani Moyzesová predložila návrh rozpočtu na školský rok 2015/2016, ktorý bude následne pripomienkovaný, prípadne doplnený na ďalšom zasadnutí rady rodičov dňa 5.11.2015 a následne schválený.
Predsedovia tried boli požiadaný, aby zabezpečili zbierku príspevku ZRPŠ vo výške 30,- € / žiak. Vyzbierané peniaze predsedovia pošlú do konca októbra v prospech účtu vedeného v Slovenskej sporiteľni, č. účtu : 82125172/0900. Variabilný symbol bude zaslaný e-mailom.
Celoškolský výbor schvaľuje:
 návrh ďalšej osoby v predsedníctve rady rodičov na poste zapisovateľ v obsadení p. Andreou Šaršanovou
 preplatenie požiadavky o uhradenie príspevku pre združenie Košice IT Valley za rok 2015 – v celkovej výške 200,- €
 preplatenie zakúpenie 3 ks kytíc pre vedenie školy na začiatok školského roka 2015/2016 - v celkovej výške 30,- €

Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 05.11.2015 o 16:15hod.
Výbor ZR pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver p. Moyzesová poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: p. Beliová

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk