Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 12.3. 2015

Zápisnica zo zasadnutia
OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 12. 3. 2015
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ gymnázia

Zasadnutie zahájila p. Homolya, ktorá privítala prítomných na zasadnutí.

Pán riaditeľ informoval rodičov:
• ukončení rekonštrukcie telocvične a jej opätovnom uvedení do prevádzky
• o prebiehajúcej rekonštrukcii laboratória na výučbu chémie
Na predchádzajúcom stretnutí ZRŠ pán riaditeľ prezentoval rodičom úvahu o finančnej podpore prislúchajúcej študentom, ktorí sa zúčastnia celoslovenských, resp. krajských stredoškolských súťaží a obsadia 1. – 3. miesto. Združenie rodičov tento program podporuje a ustanovilo výšku prípadných odmien pre študentov takto:

Za umiestnenie v celoslovenskom kole odmení študentov:
1. miesto 350,- €
2. miesto 300,- €
3. miesto 250,- €
Za umiestnenie v krajskom kole odmení študentov:
1. miesto 200,- €
2. miesto 150,- €
3. miesto 100,- €
V prípade umiestnenia sa študenta tak v krajskom ako aj celoslovenskom kole – v tej istej súťaží – mu prislúcha odmena za najvyššie umiestnenie.
Celý systém a jeho podrobnosti po konečnom vypracovaní zverejní vedenie školy a bude platný od školského roka 2015/2016.

Celoškolský výbor schvaľuje:
 preplatenie časti účastníckych poplatkov súťaže Matematický Klokan vo výške 84,- eur
 preplatenie cestovného pre študentov, ktorí reprezentovali školu na Ekonomicko – manažérskej olympiáde v Zlíne, vo výške 50,- eur/žiak, v celkovej výške 250,- eur
 preplatenie účastníckych poplatkov z 2. regionálneho kola súťaže debatných klubov (19. – 20. 12. 2014 – Vranov n/Topľou) v celkovej výške 300,- eur
 preplatenie účastníckych poplatkov z 3. regionálneho kola súťaže debatných klubov (13. – 14. 2. 2015– Michalovce ) v celkovej výške 375,- eur
 preplatenie účastníckych poplatkov zo 4. regionálneho kola súťaže debatných klubov (6. – 7. 3. 2015– Košice ) v celkovej výške 340,- eur
 preplatenie účastníckych poplatkov z anglického debatného turnaja (15. – 17. 11. 2014– Košice ) v celkovej výške 75,- eur
Celoškolský výbor odkladá:
 preplatenie 2-och faktúr za tlač Študentského slova v celkovej výške 186,40 eur – výbor prosí o doplnenie žiadosti a prosí zástupcov redakcie o účasť na najbližšom zasadnutí OZ RaP, ktoré sa uskutoční dňa 16. 4. 2015 o 16:15, za účelom oboznámenia výboru s činnosťou a prevádzkou časopisu

Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 16. 4. 2015 o 16:15 hod.
ÚČASŤ ČLENOV JE NUTNÁ, NAKOĽKO MUSÍME NEODKLADNE ZVOLIŤ NOVÉ PREDSTAVENSTVO NÁŠHO ZDRUŽENIA. ĎAKUJEM!

Výbor ZR pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver p Homolya poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk