Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 6.11.2014

Zápisnica zo zasadnutia
Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 6. 11. 2014
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ gymnázia

Zasadnutie zahájila p. Homolya, ktorá privítala prítomných na zasadnutí.

Pán riaditeľ informoval rodičov:
• o stave projektu Premena tradičnej školy na modernú – zriaďuje sa úplne nové laboratórium na výučbu chémie – technika a vybavenie by mali byť dodané do konca kalendárneho roka
• pripravuje sa výmena parkiet v telocvični
• v 3.A a 3.B dochádza k výmene vyučujúcich predmetu Matematika
• v poslednom období opäť došlo ku krádeži financií v objekte školy, preto PÁN RIADITEĽ aj prostredníctvom rodičov DÔRAZNE APELUJE NA ŽIAKOV, ABY V PRÍPADE, ŽE MAJÚ PRI SEBE VÄČŠIU SUMU PEŇAZÍ ALEBO NEJAKÚ CENNOSŤ A NEMÔŽU ICH (NAPR. NA HODINÁCH TV) MAŤ PRI SEBE A POD KONTROLOU, ABY POPROSILI VYUČUJÚCICH A TÍ IM HOTOVOSŤ, ČI INÝ CENNÝ PREDMET UZAMKNÚ V KABINETE!!!

Celoškolský výbor schvaľuje:
 preplatenie poplatku pre Záchrannú službu Košice ako súčasti KOŽAS-u vo výške 37,65 eur
 preplatenie poplatku pre Záchrannú službu Košice ako súčasti ekologického účelového cvičenie pre 1. a 2. ročník vo výške 80,- eur
 preplatenie obedov pre učňov, ktorí nanášali omietku a maľovali triedy v škole vo výške 81.77 eur

Celoškolský výbor odkladá:

 Preplatenie nákupu koberca do stolnotenisovej miestnosti. Touto požiadavkou sa bude výbor zaoberať po doplnení ďalších údajov a cenovej ponuky.
Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 15. 01. 2015 o 16:00 hod.
Výbor ZR pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver p Homolya poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk