Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 18.9. 2014

Zápisnica zo zasadnutia
Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 18. 9. 2014
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ gymnázia

Zasadnutie zahájila p. Homolya, ktorá privítala prítomných na zasadnutí.

Pán riaditeľ informoval rodičov:
• o termíne konania tohtoročných stužkových slávností (28.11.- 4.A, 4.C, 4.E a 29.11. – 4.B, 4.D),
• v 1.C sa v najbližšom čase na žiadosť rodičov uskutoční výmena tabule,
• o zmenách v rozvrhu, objasnil systém tvorenia rozvrhu, ktorý neumožňuje vytvoriť rozvrh bez 0-tých hodín (prípadné ďalšie návrhy a pripomienky adresovať RNDr. Cimbalovej),
• o možnom riešení šatní pre študentov (v priebehu školského roka doplní vedenie školy informácie o prípadnom umiestnení, rozpočte prípadnej realizácie a doplní grafický návrh)

Celoškolský výbor schvaľuje:
 Návrh hospodárenia s finančnými prostriedkami pre školský rok 2014/2015
 Príspevok do ZRPŠ na školský rok 2014/2014 v hodnote 30,- eur na žiaka. V prípade súrodencov bude jeden hradiť príspevok vo výške 30,- eur, každý ďalší 50% zo sumy, t.j. 15,- eur. Žiaci zo sociálne znevýhodnených rodín môžu požiadať o 50% zľavu na príspevok.
 Nákup 210 ks stoličiek pre študentov (v hodnote 12,- eur/kus, z čoho škola uhradí 4,- eurá a ZRPŠ 8,- eur) v hodnote 1.680,- eur.
 Príspevok na zakúpenie hygienických prostriedkov (1,- eur na žiaka na školský rok) v celkovej sume 479,- eur
 Preplatenie členského príspevku IT VALLEY za rok 2014 vo výške 300,- eur
 Preplatenie nákladov za zakúpenie 4 ks kytíc pre odchádzajúcich učiteľov vo výške 23,60 eur
 Preplatenie nákladov na zakúpenie 4 ks kytíc pre vedenie školy pri príležitosti začiatku školského roka vo výške 40,- eur
 Preplatenie nákladov súvisiacich s účasťou na súťaži Štúrovo pero pre Lenku Hiľovskú (4.C) vo výške 33,26 eur
Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 23. 10. 2014 o 16:00 hod.
Výbor ZR pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver p Homolya poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk