Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov 7. 5. 2014

Zápisnica zo zasadnutia
Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 7. 5. 2014
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ gymnázia

Zasadnutie zahájila p. Homolya, ktorá privítala prítomných na zasadnutí.

Pán riaditeľ informoval rodičov o aktuálnom stave projektu Premena tradičnej školy na modernú.
Pán riaditeľ informoval rodičov o čiastočnej úprave vyučovania počas maturitného týždňa.
Pán riaditeľ informoval o tom, že v priebehu mesiaca máj prebehne voľba nového riaditeľa Gymnázia Šrobárova.


Celoškolský výbor schvaľuje:
 Účtovnú závierku Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, zostavenú k 31. 12. 2013
 Nákup kvetov a kytíc pri príležitosti Dňa učiteľov vo výške 190,48 eur
 Príspevok 5,-eur/žiak – občerstvenie počas maturitného týždňa – spolu vo výške 630,- eur
 Preplatenie časti cestovných nákladov maturantov z fyziky, ktorí sa zúčastnili študijného zájazdu, konaného v dňoch 3. – 7. Apríla 2014 v Cerne – Ženeva - vo výške 400,- eur
 Preplatenie doposiaľ neuhradenej faktúry za súťaž First Lego League , ktorá sa konala v šk. roku 2012/2013 vo výške 109,- eur
 Preplatenie registračného poplatku za členstvo Debatného klubu Gymnázia v Slovenskej debatnej asociácii vo výške 26,- eur
 Preplatenie balíčka podpory CISCO akadémie Technickej univerzity v Košiciach vo výške 50,- eur
 Preplatenie nákupu kvetov na malý a veľký školský dvor pre Mgr. Bugorčíkovú vo výške 50,- eur
 Nákup účelovo viazaných poukážok na nákup v kníhkupectve PANTA RHEI – 18 x 10,- eur – pre najlepších žiakov každej triedy + 3 x 20,- eur – pre 3-och najlepších žiakov 4-tého ročníka – pri príležitosti ukončenia školského roka – spolu v hodnote 240,- eur
 Nákup 3 ks kytíc pre vedenie školy pri príležitosti ukončenia školského roka – spolu vo výške 45,- eur
 Nákup hygienických prostriedkov v hodnote 545,- eur, ktorý bude realizovaný priamym príspevkom od každého žiaka školy. Táto suma bude rozpočítaná na každého žiaka, oznámená jednotlivým triedam a v čo najrýchlejšom možnom termíne, najneskôr do 16. mája 2014, odovzdaná na sekretariát školy. Hygienické potreby boli škole dodané 2.4.2014.
Celoškolský výbor neschválil:
 Žiadosť o preplatenie nákupu hygienických potrieb v hodnote 543,16 eur z finančných prostriedkov OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1

Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 12. 06. 2014 o 16:15 hod.
Na záver p Homolya poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk