Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 5.12.2013

Zápisnica zo zasadnutia
Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 05. 12. 2013
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ gymnázia

Zasadnutie zahájilap. Homolya, ktora privítala prítomných na zasadnutí.

Pán riaditeľ informoval rodičov o vydarených tohtoročných stužkových slávnostiach a o benefičnom týždni Šrobárky, ktorý sa uskutoční 16. – 20. 12. 2013.
Pán Hrubý (3.B) sa informoval, či by nebolo možné upraviť rozvrh takým spôsobom, aby sa študenti vyhli viacerým nultým hodinám nasledujúcim v týždni za sebou. Pán riaditeľ objasnil rodičom spôsob vytvárania rozvrhu pre celú školu a ubezpečil ich, že sa vždy snažia vyjsť čo najviac v ústrety žiakom, rodičom i učiteľskému zboru.

Celoškolský výbor schvaľuje:
 Preplatenie 24 ks obedov pre učňov, ktorí pracovali na úprave kabinetov v 10/2013 a 11/2013 vo výške 49,92 eur
 Preplatenie nákladov spojených s Dňom dobročinnosti na Gymnáziu (nákup sladkostí , pozorností pre deti z detských domovov) 10 eur/ trieda t.j. - 170 eur
 Preplatenie úhrady účastníckeho poplatku pre R.M. Rolaka (3.C), ktorý sa zúčastnil turnaja debatných klubov v anglickom jazyku v dňoch 22. – 23. 11. 2013 vo výške 20,- eur
 Preplatenie nákladov na cestovné pre šiestich žiakov, ktorí sa zúčastnili na sústredení Turnaja mladých fyzikov v dňoch 6. - 8. 11. 2013 v Bratislave vo výške 151.64 eur
 Preplatenie účastníckeho poplatku a cestovného pre žiakov, ktorí sa zúčastnili 1. Regionálneho kola súťaže debatných klubov v Michalovciach v dňoch 25. – 26. 10. 2013 v Michalovciach vo výške 163,70 eur
 Preplatenie výroby baneru, ktorý je rekvizitou pri stužkových slávnostiach vo výške 102,- eur
Celoškolský výbor odročil:
 žiadosť o preplatenie nákladov na stravovanie maturitnej komisie (čaká sa na vyjadrenie p. Ing. Procenko)

Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 16. 1. 2014 o 16:15 hod.
Na záver pHomolya poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk