Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 24.10.2013

Zápisnica zo zasadnutia
Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 24. 10. 2013
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ gymnázia, vedúca školskej jedálne

Zasadnutie zahájila p. Homolya, ktora privítala prítomných na zasadnutí.

Pani vedúca školskej jedálne predložila vyúčtovanie príspevkov (2,- eur/žiak/školský rok).
Pán riaditeľ informoval rodičov, že škole bol schválený Projekt: Premena tradičnej školy na modernú v objeme cca 350.000,- eur, ktorý sa bude realizovať nasledovných cca 15 mesiacov.

Celoškolský výbor schvaľuje:
 Preplatenie výdavkov na biologické sústredenie vo výške 60,- eur pre Andreu Popovičovú (3.C)
 Preplatenie nákladov spojených s nákupom kníh na výučbu nemeckého jazyka pre Mgr Zlaticu Karkošiakovú vo výške 43,77 eur
 Preplatenie úhrady poistného „ÚRAZOVÉ POISTENIE ŠKOLÁK“ (Poisťovňa Generali) pre žiakov gymnázia za obdobie od 01.11.2013 – 31.10.2014 vo výške 1110,- eur
 Preplatenie nákladov na stravovanie učňov, ktorí pomáhali pri maľovaní priestorov školy v apríli a máji 2013, celkovo 68 obedov v celkovej výške 141,44 eur
Celoškolský výbor odročil:
 žiadosť o preplatenie nákladov na stravovanie maturitnej komisie (čaká sa na vyjadrenie p. Ing. Procenko)
Celoškolský výbor neschválil:
 žiadosť Mgr. Šolcovej o preplatenie nákladov, ktoré jej vznikli účasťou na konferencii Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny
 žiadosť Mgr. Halászovej o poskytnutie zálohy na prenájom krojov a prípravu rekvizít na stužkovú slávnosť – rodičia štvrtých ročníkov, ktorí sú zároveň členmi prípravných výborov za jednotlivé triedy sa dohodli, že tieto a ostatné výdavky budú plne v réžii samotných tried. Po minulé roky dochádzalo k nedorozumeniam, ktoré boli spojené s vyúčtovaním nákladov na stužkové slávnosti pre jednotlivé triedy, preto v tomto školskom roku bude priamo na účet triedy alebo určeného rodiča, prípadne v hotovosti, poukázaná suma, ktorá sa bude rovnať:
- 35,- eur na každého žiaka, ktorý je platcom príspevku do ZRPŠ – na stužkovú slávnosť
- 5,- eur na každého žiaka, ktorý je platcom príspevku do ZRPŠ – na občerstvenie počas maturitného týždňa.
Za všetky zvyšné náklady, platby a faktúry bude plne organizačne i výkonne zodpovedný prípravný výbor pre stužkovú slávnosť sám.

Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 5. 12. 2013 O 16:15 hod.
Na záver p Homolya poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk