Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 19.9.2013

Zápisnica zo zasadnutia
Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach


Dňa: 19. 9. 2013
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ Gymnázia, p. zástupkyňa Mária Grutková

Zasadnutie zahájila p. Miriam Rolaková, ktora privítala prítomných na zasadnutí.

Pani zástupkyňa Grutková informovala rodičov o pripravovanej stužkovej slávnosti, o jej zvyčajnom priebehu, programe a financovaní. Zástupcovia štvrtáckych ročníkov sa môžu v tejto súvislosti kedykoľvek informovať na e-mailovej adrese pani zástupkyne zastupca@srobarka.sk.

Pán Hrubý (3.B) požiadal pána riaditeľa, aby v spolupráci s vedúcou školskej jedálne predložili ZRŠ vyúčtovanie využitia príspevkov (2,-eur/žiak/školský rok) na školskú jedáleň.


Celoškolský výbor schvaľuje:
 Príspevok do ZRŠ bude pre školský rok 2013/2014 vo výške 30,- eur na žiaka. V prípade súrodencov bude jeden hradiť príspevok vo výške 30,- eur, každý ďalší 50% sumy, t.j. 15,- eur. Žiaci zo sociálne znevýhodnených rodín môžu požiadať o 50%-nú zľavu na príspevok.
 Preplatenie výdavkov v súvislosti s účasťou na Štúrovom pere 2012, konanom v dňoch 26.-27.4.2013 vo Zvolene pre Alexandru Erbyovú vo výške 31,06 eur
 Preplatenie tlače časopisu Študentské slovo vo výške 100,- eur
 Preplatenie nákladov na 3 ks kytíc pre vedenie školy pri príležitosti slávnostného otvorenia nového školského roka vo výške 32,55
 Preplatenie členského príspevku sympatizanta z.p.o. IT Valley za rok 2013 vo výške 120,- eur
Celoškolský výbor odročil:
 žiadosť Andrey Popovičovej o úhradu poplatku za biologické sústredenie v šk. roku 2012/2013 – ZRŠ žiada doplniť podklady
 žiadosť o preplatenie nákladov na stravovanie učňov a maturitnej komisie z dôvodu nejasností v predložených faktúrach
Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 24. 10. 2013 O 16:15 hod.

Na záver p. Rolaková poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk