Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 25.4.2013

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach


Dňa: 25. 4. 2013
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny

Zasadnutie zahájil predseda Združenia rodičov Ing. Rostáš, ktorý privítal prítomných na zasadnutí.


Celoškolský výbor schvaľuje:
 Preplatenie nákladov na krúžkovú činnosť – Street low (Ochrana ľudských práv) - za šk. rok 2012/13 vo výške 66,93 eur
 preplatenie nákupu 6 ks kníh pre najlepších študentov 4-tého ročníka a 1 knihy pre študenta roka pri príležitosti „rozlúčky so štvrtákmi“
Celoškolský výbor odročuje:
 prerokovanie žiadosti o zakúpenie náplní do hygienických zariadení v toaletách vo výške 699,41 eur – hlasovať sa bude po predbežnom vyčíslení celkových ročných nákladov na spotrebu náplní, po audite stavu čerpania finančných prostriedkov z účtu Združenia rodičov a po zvážení alternatívnych možností na financovanie týchto potrieb
 prerokovanie žiadosti RNDr. Cimbalovej – 2.E – o preplatenie výmeny podlahy v 2.E vo výške : podľa cenových ponúk 831,41 resp. 873,98 eur
 prerokovanie žiadosti M. Engeľa - 2.E o preplatenie cestovného vo výške 638,92 eur do Guanajuato /Mexiko, kde sa zúčastnil Mládežníckého fóra (debatná súťaž) 2. – 15. 7. 2012 – hlasovať sa bude po audite stavu čerpania finančných prostriedkov z účtu Združenia rodičov

Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 30. 5. 2013 O 16:30.


Účasť zástupcov štvrtáckych tried je NUTNÁ – prebehne vyúčtovanie nákladov spojených so stužkovou slávnosťou a maturitným týždňom.Na záver predseda Združenia rodičov Ing. Rostáš poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk