Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 21.3.2013

Zápisnica zo zasadnutia
Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach


Dňa: 21. 3. 2013
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny

Zasadnutie zahájil predseda Združenia rodičov Ing. Rostáš, ktorý privítal prítomných na zasadnutí.


Celoškolský výbor schvaľuje:
- Preplatenie zakúpených darčekov pre mentálne postihnuté deti zo Špeciálnej základnej školy na Vojenskej ul. vo výške 16,41 eur
- preplatenie účastníckeho poplatku na 3. Regionálny turnaj Debatnej ligy v Michalovciach vo výške 126,- eur
- preplatenie účastníckeho poplatku na 4. Regionálny turnaj Debatnej ligy v Michalovciach vo výške 126,- eur
- zakúpenie 3 ks kytíc (á 15,- eur) + kvety pre každého učiteľa na oslavu Dňa učiteľov, ktorá sa bude konať dňa 26. 3. 2013Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 25. 4. 2013 O 16:30.Na záver predseda Združenia rodičov Ing. Rostáš poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk