Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 28. 2. 2013

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 28. 2. 2013
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ Gymnázia

Zasadnutie zahájil predseda Združenia rodičov Ing. Rostáš, ktorý privítal prítomných na zasadnutí.

- p. riaditeľ Mgr. Harabin informoval Združenie rodičov o inštalovaní 12 ks nových PC s príslušenstvom v učebni informatiky
- p. riaditeľ informoval, že je dočasne pozastavená rekonštrukcia toaliet v budove školy z dôvodu legislatívnych zmien vo financovaní škôl
- p. riaditeľ informoval, že škola sa opäť prihlásila so projektu „Premena tradičnej školy na modernú“ s dotáciou 500 tis. eur

Celoškolský výbor schvaľuje:
- preplatenie účastníckeho poplatku na 2. Regionálny turnaj Debatnej ligy v Michalovciach vo výške 78,- eur
- preplatenie štartovného v matematickej súťaži Košický MATBOJ, konanej dňa 19. 10. 2012
- preplatenie účastníckeho poplatku v súťaži Matematicky klokan vo výške 196,- eur

Celoškolský výbor odročuje:
- Prerokovanie žiadosti Andrei Popovičovej (2.C) o preplatenie výdavkov na biologické sústredenie v Kysaku, ktoré sa konalo v dňoch 13. – 16. 11. 2012 vo výške 60,- eur – je nutné doložiť podklady k žiadosti
- Prerokovanie žiadosti Debatného klubu Šrobárky o príspevok na cestovné vo výške 638,92 eur pre Mareka Engeľa – 2.E, ktorý bol delegovaný na Mládežnícke fórum debatnej ligy, ktoré sa konalo v dňoch 2. – 15. 7. 2012 v Guanajuato v Mexiku, nakoľko stále nie je doriešené čiastočné financovanie tohto príspevku z alternatívnych zdrojov.

Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 21. 3. 2013 O 16:30.Na záver predseda Združenia rodičov Ing. Rostáš poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk