Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 24. 1. 2013

Zápisnica zo zasadnutia
Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach


Dňa: 24. 1. 2013
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ Gymnázia

Zasadnutie zahájil predseda Združenia rodičov Ing. Rostáš, ktorý privítal prítomných na zasadnutí.

v p. riaditeľ Mgr. Harabin predložil Združeniu rodičov cenovú ponuku a predbežnú dohodu na vybavenie učebne informatiky 12 ks nových PC, ktorých súčasťou by malo by programové vybavenie, monitory, 3-ročná záruka + "zrýchlený servis" - v celkovej hodnote 5.396,40 eur. Za predpokladu, že ZRŠ toto odsúhlasí, PC zostavy by mohli by nainštalované v priebehu prvého februárového týždňa.
v p. riaditeľ informoval, že plieseň, ktorá sa vyskytla v priestoroch školy po nedávnej poruche kanalizácie a následnom zatečení, je momentálne sanovaná a celková a úplná oprava poškodenej omietky sa uskutoční na jar po úplnom preschnutí spolu s prerábaním toaliet.

Celoškolský výbor schvaľuje:
v preplatenie nákupu 12 ks počítačových zostáv do učebne informatiky vo výške 5.396,40eur
v preplatenie štartovného vo výške 6,- eur na volejbalový turnaj konaný 19. 12. 2012

Celoškolský výbor odročuje:
v Prerokovanie žiadosti Debatného klubu Šrobárky o príspevok na cestovné vo výške 638,92 eur pre Mareka Engeľa - 2.E, ktorý bol delegovaný na Mládežnícke fórum debatnej ligy, ktoré sa konalo v dòoch 2. - 15. 7. 2012 v Guanajuato v Mexiku, nakoľko stále nie je doriešené čiastočné financovanie tohto príspevku z alternatívnych zdrojov.

Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 28. 2. 2013 O 16:30.Na záver predseda Združenia rodičov Ing. Rostáš poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk