Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 20.9.2012

Zápisnica zo zasadnutia
Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 20.9.2012
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ Gymnázia

Zasadnutie zahájil predseda Združenia rodičov Ing. Rostáš, ktorý privítal prítomných na zasadnutí.

Celoškolský výbor schvaľuje:
 Príspevok do ZRŠ na školský rok 2012/2013 – 30,- eur na žiaka (študenti zo sociálne slabších rodín môžu na základe žiadosti uhradiť polovicu príspevku t.j. 15,- eur)
Celoškolský výbor odročuje:
 prerokovanie žiadosti Mgr. Bugorčíkovej, ktorá žiadala o pomoc pri zakúpení „Gymnastického koberca“ v alternatívach 12m/766,- eur alebo 6m/383,20, nakoľko kvôli „napnutému“ rozvrhu sa musí Telesná výchova učiť aj v priestoroch Auly, kde nie je žiadne potrebné vybavenie a táto pomôcka by výrazne pomohla a skvalitnila výučbu TV v Aule školy
 prerokovanie žiadosti Mgr. Bugorčíkovej, v súvislosti s budovaním vonkajšej prírodnej posilňovne na školskom dvore, o pomoc pri zakúpení umelého povrchu TARTAN pod externý pingpongový stôl - rozmery cca 35 m2 á 60,- eur/m2 + drevené kamenivo, ktoré je potrebné ako podklad pod Tartan v cene á 25,- eur/m2. Celková predbežná suma spolu je pribl. 3.000,- eur.
 Prerokovanie žiadosti p. riaditeľa, ktorý žiadal rodičov v súvislosti s navýšením hygienického štandardu o príspevok v sume 1.600,- eur na náplne do dávkovačov mydla, papierové utierky, toaletný papier a pod.
 Prerokovanie žiadosti Ing. Porackého a Mgr. Coroniča – učiteľov Informatiky o príspevok 6,- eur na žiaka na modernizovanie výpočtovej techniky, ktorá je používaná na výučbu Informatiky, ktorá je značné zastaraná a poruchová. Uvedená suma by postačovala na zakúpenie cca 10-ich kvalitných počítačov.
 Prerokovanie žiadosti Mgr. Solcovej , ktorá by rada inštalovala vertikálne žalúzie do Učebne slovenského jazyka – v celkovej hodnote 293,78 eur.
Všetky hore uvedené žiadosti boli odročené z dôvodu, že na najbližšom zasadnutí ZRŠ, ktoré sa bude konať 25. 10. 2012 o 16:30 predloží Ing. Procenko“ Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov ZRŠ za školský rok 2011/2012“ na základe ktorého bude následné prejednávaná a schválená „Realizácia zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri CV OZ pre školský rok 2012/2013“.

Na záver predseda Združenia rodičov Ing. Rostáš poďakoval prítomným za účasť.
Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk