Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 26.11.2009

Občianske združenie
Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 26.11.2009


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Financie k 31.10.2009
• Bežný účet:
o Príjmy: 0,00 €
o Výdaje: 0,00 €
• Pokladňa: zostatok 11,26 €
o Príjmy: 0,00 €
o Výdaje: 0,00 €
• Stav na účte k 31.10.2009 8.009,36 € (241.289, 97- Sk)

2. Celoškolský výbor schvaľuje:
a) do funkcie hospodára výboru OZ od 26.11. 2009 pani Ing. Janu Procenko;
b) úpravu príspevku do OZ 20 € + 5 € do fondu opráv a pre školu – povinné pre všetkých žiakov (bez ohľadu na internátne stravovanie);
c) žiadosť o preplatenie účastníckych poplatkov žiakov zúčastnených na 1. regionálnom kole Debatnej ligy 23.-24.10.2009 v Prešove, vo výške 260 €; (20 €/žiak);
d) žiadosť o preplatenie účastníckych poplatkov žiakov zúčastnených na 1. regionálnom kole Debatných klubov 20.-22.11.2009 v Košiciach, vo výške 140 €;
e) žiadosť o preplatenie prekladu textu do španielčiny vo výške 30 € pre študentku IV.F. triedy, ktorá bude reprezentovať školu na súťaži mladých vedcov;
f) preplatenie zálohovej faktúry 4. ročníkov vo výške 4950 € na účely stužkovej slávnosti.
3. Informácie, diskusia, rôzne:
• Predseda výboru Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, Ing. Rastislav Rostáš otvoril zasadnutie, privítal riaditeľa školy a zástupcov jednotlivých ročníkov.
• Informoval výbor o:
• návrhu zvoliť do funkcie nového hospodára výboru OZ Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, od šk. roku 2009/2010 pani Ing. Janu Procenko.
• Informácie riaditeľa školy:
p. riaditeľ školy Mgr. Slavomír Harabin - informoval výbor OZ o:
• možnosti doplniť časový plán rodičovských združení o ďalší termín (pre rodičov žiakov končiacich 4. ročník) - v štádiu riešenia a upresnenia;
• multifunkčnom využití čipových kariet plánovaných pre školskú jedáleň a v budúcnosti aj na iné účely;
p. riaditeľ tiež požiadal výbor OZ o informácie ohľadom:
• možnosti poukázať 2% z dane - v štádiu riešenia;
• zakúpenia softwaru (Office 2007/2010) pre výučbu informatiky na škole;


• Ostatné informácie:
• Triedni dôverníci IV.B., IV.E, III.B. a tiež I.B. triedy vyjadrili nespokojnosť s výučbou predmetu Matematika a iných najmä prírodovedných predmetov (prechod triedy, najmä v poslednom ročníku, na iný spôsob výučby, rýchly postup preberania látky, stres žiakov) - p. riaditeľ prisľúbil riešenie situácie.
• Predĺženie termínu vyzbierania príspevku do OZ, fondu opráv, do šk. jedálne a na iné účely do 30.11.2009.

• Zloženie predsedníctva OZ Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1 v šk. roku 2009/2010:
 predseda: Ing. Rastislav Rostáš
 tajomník: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
 hospodár: Ing. Jana ProcenkoV Košiciach, dňa 26.11.2009

Zasadnutie viedol: Ing. Rastislav Rostáš
Zapísala: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk