Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 22.10.2009

Občianske združenie
Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1

Zápisnica
zo zasadnutia výboru dňa 22.10.2009


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Financie k 31.08.2009/30.09.2009
• Bežný účet:
o Príjmy: 0,00 €
o Výdaje: 0,00 €
• Pokladňa: zostatok 11,26 €
o Príjmy: 0,00 €
o Výdaje: 0,00 €
• Stav na účte k 30.09.2009 8.011,15 € (241.343,91- Sk)

2. Celoškolský výbor schvaľuje:
a) Príspevok do OZ (20,- €), do fondu opráv (2,- €) a finančný príspevok do školskej jedálne (3 €)/žiak.
b) Žiadosť o preplatenie účastníckych poplatkov (29) žiakov 2.E triedy za exkurziu do Viedne a Bratislavy, v dňoch 17.-19.04.2009 – 4,- € /žiak (spolu 116,- €).
c) Žiadosť o preplatenie cestovného vo výške 345,04 € (160,36- € a 184,68- €) pre žiakov 2.A a 2.C triedy, ktorí sa dňa 23.09.2009 zúčastnili v Pribeníku na akcii „Mosty bez bariér“.

3. Informácie, diskusia, rôzne:
• Predseda výboru Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, Ing. Rastislav Rostáš otvoril zasadnutie a privítal novozvolených triednych dôverníkov 1. ročníka a tiež zástupcov vyšších tried.
• Informoval výbor o:
• navrhovanej čiastke 22,- €
20,- € (rodičovský príspevok do OZ) + 2,- € (fond opráv);
• žiadosti p. vedúcej školskej jedálne o poskytnutie finančného príspevku na skvalitnenie výdaja stravy a prostredia, zakúpením 2 ks stolov, 20 ks stoličiek, skiel a čipového systému na výdaj obedov;
• predkladanej realizácii zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami na šk. rok 2009/2010.
• Informácie riaditeľa školy:
p. riaditeľ školy Mgr. Slavomír Harabin - vo funkcii riaditeľa školy od 01.09.2009 informoval výbor OZ o:
• novej koncepcii smerovania školy s cieľom vychádzať z poznatkov, skúseností a zamerania predchádzajúceho vedenia školy;
• rozvoji vzdelávacích programov na škole podľa novej školskej reformy, profilácii tried, posilnení humanitných ale aj prírodovedných disciplín a vytvorení vhodnej psychoklímy;
• zapojení školy do riešenia europrojektov s následnou možnosťou čerpania eurofondov.

• Ostatné informácie:
• Predbežný termín vyzbierania príspevku do OZ, fondu opráv a do školskej jedálne 26.11.2009.

• Zloženie predsedníctva OZ Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, v šk. roku 2009/2010:
 predseda: Ing. Rastislav Rostáš
 tajomník: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
 hospodár: nový hospodár OZ bude schválený na zasadnutí výboru dňa 26.09.2009.



V Košiciach, dňa 22.10.2009

Zasadnutie viedol: Ing. Rastislav Rostáš
Zapísala: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk