Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 23.04.2009

Občianske združenie
Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 23.04.2009


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Financie k 31.03.2009
• Bežný účet:
o Príjmy: 01,21 €
o Výdaje: 1004,04 €
• Pokladňa:
o Príjmy: 1000,00 €
o Výdaje: 917,52 €
• Stav na účte k 31.03.2009 14.227,09 € (428.605,31 - Sk)

2. Celoškolský výbor schvaľuje:
a) Žiadosť o preplatenie poplatkov za školenie „zástupcov školských rád“ (D. Tomčovej a J. Bachledovej) vo výške 20 € (10 €/osoba) 16.-19.04.2009, penzión Sivec, Košické Hámre.
b) Žiadosť o poskytnutie zálohy na Ekologický krúžok I. 33,3 € (1000,-Sk); výzdoba veľkého školského dvora.
c) Žiadosť o poskytnutie zálohy na Ekologický krúžok II. 33,3 € (1000,-Sk); výzdoba malého školského dvora.
d) Žiadosť o preplatenie účastníckych poplatkov na 4. regionálnom kole súťaže debatnej ligy v Gelnici, 20.-22.03.2009 vo výške 220 € (20 €/osoba).
e) Žiadosť o poskytnutie zálohy na krúžok „ Právnej výchovy“ (1345,-Sk)
f) Žiadosť o poskytnutie zálohy na krúžok „OĽP“ (1488,-Sk).

3. Informácie, diskusia, rôzne:
• Predseda výboru Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, Ing. Rastislav Rostáš otvoril zasadnutie a privítal tridnych dôverníkov všetkých ročníkov.
• Hospodárka výboru p. Jana Bodnárová informovala o:
• čerpaní prostriedkov z „Daru škole“ vo výške 148.152,-Sk;
• prevedení 49.79 € z účtu OZ na účet školy (prevod sumy do fondu opráv).
• Informácie riaditeľky školy:
p. riaditeľka školy PhDr. Jana Teššerová ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí výboru OZ.
• Ostatné informácie:
• Zástupca rodičov v Rade školy p. RNDr. Marcel Koško informoval výbor o pripravovaných voľbách riaditeľa školy.

V Košiciach, dňa 24.03.2009

Zasadnutie viedol: Ing. Rastislav Rostáš
Zapísala: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk