Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 13.03.2009

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Financie k 28.02.2009

• Bežný účet:
o Príjmy: 22,85 €
o Výdaje: 2,62 €
• Pokladňa:
o Príjmy: 00,00 €
o Výdaje: 140,52 €
o
• Stav na účte k 28.02.2009 15.229,92 € (458.816,57- Sk)

2. Celoškolský výbor schvaľuje:

a) Zabezpečenie kvetov na Deň učiteľov

3. Informácie, diskusia, rôzne:
• Predseda výboru Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, Ing. Rastislav Rostáš otvoril zasadnutie a privítal p.riaditeľku školy a všetkých ostatných.
• Informoval členov výboru o:
• čerpaní prostriedkov z „Daru škole“ vo výške 89.624,-Sk - zakúpených 10 počítačov pre žiakov školy a podporil možné návrhy a podnety pre ďalšie využitie finančných prostriedkov na zabezpečenie športových aktivít.
• Informácie riaditeľky školy:
p. riaditeľka školy PhDr. Jana Teššerová informovala výbor o:
• bezproblémovom priebehu písomných maturitných skúšok;
• príprave prijímacích pohovoroch do 1. ročníkov (11.-12.05.2009);
• príprave harmonogramu ústnych maturít (od 18.05.2009);
• pripravovavnej rozlúčke s maturantmi;
• celoškolskom rodičovskom združení 23.04.2009;
• úprave vonkajšieho areálu školy, úprava zelene, zabezpečenie pinpongových stolov a ribstolov
• o zakúpení 2 kopírovacích strojov pre žiakov a pedagógov školy;
• p.riaditeľka požiadala Výbor OZ o zabezpečenie kvetov pre pedagogický zbor a zamestnancov v rámci pripravovaného Dňa učiteľov.


• Ostatné informácie:
• triedni dôverníci jednotlivých ročníkov konzultovali s vedením školy opäť problémy s výučbou a hodnotením niektorých predmetov na škole s návrhom riešenia situácie – prizvať vyučujúcich na zasadnutie výboru OZ (resp. účasť profesorov problémových predmetov na rodičovských združeniach).

V Košiciach, dňa 13.03.2009

Zasadnutie viedol: Ing. Rastislav Rostáš
Zapísala: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk