Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 15.01.2009

Občianske združenie
Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1

Zápisnica
zo zasadnutia výboru dňa 15.01.2009


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Financie k 31.12.2008

• Bežný účet:
o Príjmy: 73.897,90 - Sk
o Výdaje: 232.543,50 - Sk
• Pokladňa:
o Príjmy: 0,00 - Sk
o Výdaje: 25.781,10 - Sk
• Stav na účte k 31.12.2008 452.943,03 - Sk (15.035,15 €)

2. Celoškolský výbor schvaľuje:

a) Preplatenie cestovného lektorke angl. jazyka na súťaž debatných klubov vo výške 3.778,-Sk (125.4 €).

3. Informácie, diskusia, rôzne:
• Predseda výboru Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, Ing. Rastislav Rostáš privítal p. riaditeľku školy a všetkých ostatných.
• Hospodárka výboru OZ p. Jana Bodnárová informovala členov výboru o stave účtu a výške vyzbieraného rodičovského príspevku. Poďakovala tiež za pomoc triednym dôverníkom 3. ročníkov pri zabezpečení chodu stužkových slávností.
• Informácie riaditeľky školy:
p. riaditeľka školy PhDr. Jana Teššerová informovala výbor o:
• úspešnom priebehu stužkových slávností a vyjadrila poďakovanie za vzornú organizáciu a vysokú úroveň všetkým rodičom 4. ročníkov;
• pripravovaných edukačných akciách;
• benefičných akciách realizovaných koncom decembra (koncert „vo Veži“; posedenie pri kapustnici);
• udelení riaditeľského voľna pre žiakov v období 8.-9.01.2009;
• ďalších úpravách exteriéru a interiéru školy;
• pripravovanej klasifikačnej porade (26.01.2009) a informačnom dni pre rodičov;
• p. riaditeľka školy požiadala výbor OZ o presunutie zasadnutia výboru na 12.02. 2009.

• Ostatné informácie:
• Stavebné úpravy areálu školy realizovala firma MOLING, s.r.o., Košice-Barca v hodnote 47.320,-Sk (faktúra č. 36/2008). Finančné prostriedky boli čerpané z položky „Dar škole“.
• S vedením školy boli tiež konzultované problémy s výučbou a s hodnotením niektorých predmetov na škole.

V Košiciach, dňa 15.01.2009

Zasadnutie viedol: Ing. Rastislav Rostáš
Zapísala: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk