Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 20.11.2008

Občianske združenie
Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1

Zápisnica
zo zasadnutia výboru dňa 20.11.2008


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Financie k 31.10.2008

• Bežný účet:
o Príjmy: 39.825,00 - Sk
o Výdaje: 852,00 - Sk
• Pokladňa:
o Príjmy: 0,00 - Sk
o Výdaje: 2.300,00 - Sk
• Stav na účte k 30.10.2008 338.355,13 - Sk

2. Celoškolský výbor schvaľuje:

a) Preplatenie faktúry č.11965690 TYPOPRESS Ing. Dzuriš Miroslav za tlač spoločných maturitných oznámení vo výške 5.248,-Sk (300 ks).
b) Preplatenie faktúry č. 81089 TYPOPRESS Ing. Dzuriš Miroslav za Študentské slovo vo výške 9.672,32,-Sk (320 ks).

3. Informácie, diskusia, rôzne:
• Predseda výboru Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, Ing. Rastislav Rostáš privítal p. riaditeľku školy a všetkých ostatných.
• Hospodárka výboru OZ p. Jana Bodnárová informovala členov výboru o stave účtu a výške zatiaľ vyzbieraného rodičovského príspevku.
• Informácie riaditeľky školy:
p. riaditeľka školy PhDr. Jana Teššerová informovala výbor o:
• realizovaných akciách debatnej asociácie;
• pripravovaných výučbových exkurziách, kultúrnych podujatiach a benefičných akciách od 16.12.2008;
• pripravovaných stužkových slávnostiach (12.-13.12.2008)
• výmenných pobytoch študentov nemeckej triedy

• Ostatné informácie:
• Výboru OZ bol predložený návrh na zakúpenie kopírky (kopírka, skener a tlačiareň) pre potreby vyučujúcich a žiakov v základnej cene 24.610,-Sk (vrátane DPH) s možným navýšením podľa kvality a vybavenia až do výšky 75.000,-Sk. Sumu za kopírku s príslušenstvom by bolo možné uhradiť z nevyčerpaných finančných prostriedkov.
• Triedni dôverníci sa informovali u vedenia školy o možnosti presunu termínu výletu do Anglicka mimo Veľkonočných prázdnin. Pani riaditeľka inormovala členov výboru, že pobyty v zahraničí organizované formou výletov je možné absolvovať len mimo výučbového procesu.
• S vedením školy boli tiež konzultované problémy s výučbou a s hodnotením niektorých predmetov na škole.

4. Úlohy a opatrenia:
• Triedni dôverníci zabezpečia vyzbieranie rodičovského príspevku a príspevku do fondu opráv, v spolupráci s triednymi profesormi, do konca novembra 2008.


V Košiciach, dňa 20.11.2008

Zasadnutie viedol: Ing. Rastislav Rostáš
Zapísala: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk