Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 23.10.2008

Občianske združenie Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 23.10.2008


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Financie k 30.09.2008
• Bežný účet:
o Príjmy: 24,60 - Sk
o Výdaje: 72,00 - Sk
• Pokladňa:
o Príjmy: 0,00 - Sk
o Výdaje: 312,50 - Sk
• Stav na účte k 30.09.2008 299. 382,13 - Sk

2. Celoškolský výbor schvaľuje:

a) Redukovaný rodičovský príspevok vo výške 300,-Sk pre slovenských študentov, študujúcich prechodne v zahraničí.
b) Žiadosť Debatného klubu o preplatenie nákladov za účasť na 1. kole regionálnej debatnej ligy 17.-18.10. v Kysaku vo výške 7.200,-Sk.

3. Informácie, diskusia, rôzne:
• Predseda výboru Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, Ing. Rastislav Rostáš privítal p. riaditeľku školy a všetkých ostatných.
• Hospodárka výboru OZ p. Jana Bodnárová predložila členom výboru OZ správu o realizácii zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami, vyúčtovanie za šk. rok 2007/2008 a návrh rozpočtu na šk. rok 2008/2009. Informovala tiež o úpravách rozpočtu v novom šk. roku, vzhľadom k navýšeniu niektorých položiek v minulom šk. roku.
• Informácie riaditeľky školy:
p. riaditeľka školy PhDr. Jana Teššerová informovala výbor o:
• úspešnom a bezproblémovom priebehu imatrikulačného plesu 1. ročníkov;
• realizovanom riaditeľskom voľne z dôvodu skúšky teplovodu na škole;
• pripravovaných výučbových exkurziách, kultúrnych podujatiach a benefičných akciách;
• elektronickom klasifikačnom hárku a možných konzultáciach žiakov;
• pripravovanej štvrťročnej pedagogickej konferencii - začiatkom novembra;
• stužkových slávnostiach (12.-13.12.2008);
• zasadaní Rady školy (úprava školského vzdelávacieho programu).

• Ostatné informácie:
• Predseda OZ informoval výbor OZ a vedenie školy o možnosti využiť nevyčerpanú čiastku z „Daru škole“ za šk. rok 2007/2008 vo výške 74.790,- Sk účelovo na skvalitnenie výučbových a športovo-relaxačných priestorov v areáli školy.
• Členom výboru bol predložený časový plán zasadnutí výboru OZ v šk. roku 2008/2009.

4. Úlohy a opatrenia:
• Triedni dôverníci zabezpečia vyzbieranie rodičovského príspevku a príspevku do fondu opráv, v spolupráci s triednymi profesormi, do konca novembra 2008.


V Košiciach, dňa 23.10.2008

Zasadnutie viedol: Ing. Rastislav Rostáš
Zapísala: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk