Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 25.09.2008

Občianske združenie
Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1

Zápisnica
zo zasadnutia výboru dňa 25.09.2008


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Financie k 31.08.2008
• Bežný účet:
o Príjmy: 24,60 - Sk
o Výdaje: 72,00 - Sk
• Pokladňa:
o Príjmy: 00,00 - Sk
o Výdaje: 00,00 - Sk
• Stav na účte k 31.08.2008 299. 429,53 - Sk

2. Celoškolský výbor schvaľuje:

a) Do funkcie tajomníka výboru OZ Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, triedneho dôverníka 1. E. triedy, MVDr. K. Lovásovú, PhD.
b) Rodičovský príspevok vo výške 600,-Sk a príspevok na fond opráv vo výške 50,-Sk; spolu 650,-Sk, ktorý má byť vyzbieraný do konca mesiaca november.
c) Preplatenie štartovného vo výške 300,-Sk žiakom, ktorí sa zúčastnili Ligy stredných škôl vo floorbale dňa 17.06.2008.
d) Poskytnutie zálohy vo výške 1.000,-Sk na krúžok „Olympiáda ľudských práv“.
e) Poskytnutie zálohy vo výške 1.000,-Sk na krúžok „Právnej výchovy“.

3. Informácie, diskusia, rôzne:
• Predseda výboru Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1 Ing. Rastislav Rostáš privítal na prvom zasadnutí zástupcov 1. ročníkov, ktorých oboznámil s podstatou činnosti OZ a činnosťou školy, p. riaditeľku školy PhDr. Janu Teššerovú a všetkých ostatných.

• Informácie riaditeľky školy:
p. riaditeľka školy PhDr. Jana Teššerová poďakovala za spoluprácu s OZ, privítala zástupcov 1. ročníkov a informovala výbor o:
• bezproblémovom začiatku šk. roka a programe výučby na škole;
• stave žiakov a učiteľov v šk. roku 2008/2009 – prijatie novej lektorky Aj z USA;
• pripravovaných a realizovaných vzdelávacích projektoch;
• pripravovaných kultúrnych podujatiach a benefičných akciách, výučbových exkurziách;
• vydaní študentských preukazov;
• príprave imatrikulačného plesu pre žiakov 1. ročníkov (11.10.2008) a stužkových slávnostiach (12.-13.12.2008).


• Ostatné informácie:
• Člen výboru OZ vystúpil s problematikou možného prenájmu boxov na prezúvanie - nevýhodné sú však podmienky zo strany poskytovateľa.

• Člen Rady školy pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach, p. RNDr. M. Koško informoval členov výboru OZ o možnosti spolupráce s RŠ - pripomienky a podnetné návrhy je možné adresovať prostredníctvom e-mailu priamo na RŠ.
• Vedenie školy a predseda OZ informovali výbor OZ o poskytnutí finančnej dotácie (na základe predchádzajúcej žiadosti) predsedom Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenkom Trebuľom pre žiačku školy Zuzanu Gedeonovú, ktorá sa prebojovala na MS v debatovaní, ktoré sa uskutočnilo v USA (Washington D.S., 5.-15. septembra 2008).

• Zloženie predsedníctva OZ Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1 v šk. roku 2008/2009:
• predseda: Ing. Rastislav Rostáš
• tajomník: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
• hospodár: p. Jana Bodnárová

4. Úlohy a opatrenia:
• Triedni dôverníci zabezpečia vyzbieranie rodičovského príspevku a príspevku do fondu opráv, v spolupráci s triednymi profesormi, do konca novembra 2008.

• Na najbližšom zasadaní výboru predložiť:
• Realizáciu zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami
• Návrh rozpočtu v šk. roku 2008/2009
• Časový plán zasadnutí výboru


V Košiciach, dňa 25.09.2008

Zasadnutie viedol: Ing. Rastislav Rostáš
Zapísala: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk