Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 21.2.2008

Občianske združenie
Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1

Zápisnica
zo zasadnutia výboru dňa 21.02.2008


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Financie k 31.01.2008
• Bežný účet:
o Príjmy: 1.230,10 - Sk
o Výdaje: 98,00 - Sk
• Pokladňa:
o Príjmy: 1.300,00 - Sk
o Výdaje: 18.835,50 - Sk
• Stav na účte k 31.01.2008 366.284,43 - Sk

2. Celoškolský výbor schvaľuje:

a) Príspevok na lyžiarske zájazdy pre 1.A a 1.D triedu vo výške 3.300-Sk/trieda (z plánovanej sumy 20.000-Sk),

Schválený bude po doložení dokladov:
a) príspevok na debatný krúžok

3. Informácie, diskusia, rôzne:
• Predseda výboru OZ Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1 privítal zástupcov jednotlivých ročníkov a p. riaditeľku školy.
• Informácie riaditeľky školy:
p. riaditeľka školy PhDr. Jana Teššerová informovala výbor o:
• polročnej klasifikácii - zníženie počtu žiakov, ktorí prospeli s vyznamenaním;
• výsledkoch z porady učiteľov - o množstve písomných prác počas vyučovacieho dňa;
• plánovaných písomných prácach - sú zaznamenané v elektronickej žiackej knižke.
• Diskusné príspevky triednych dôverníkov:
- žiaci nedostali šancu opraviť si nerozhodné známky, vyučujúci sa prikláňali k horšiemu hodnoteniu;
- definovanie veľkej a malej písomnej práce (pohľad časový, príprava, spracovanie, vypracovanie);
- individuálny prístup k hodnoteniu žiakov a k zaokrúhľovaniu známok;
- konzultačné hodiny;
- problém stravy v jedálni - je vyriešený (bez instantných pokrmov).

V Košiciach, dňa 21.02.2008

Zasadnutie viedol: Ing. Marcel Alexander
Zapísala: v z. Ing. Sklenáriková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk