Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 10.1.2008

Občianske združenie
Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1

Zápisnica
zo zasadnutia výboru dňa 10.01.2008


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Financie k 31.12.2007
• Bežný účet:
o Príjmy: 43.531,90 - Sk
o Výdaje: 156.817,00 - Sk
• Pokladňa:
o Príjmy: 42.050,00 - Sk
o Výdaje: 358,50 - Sk
• Stav na účte k 31.12.2007 365.152,33 - Sk

2. Celoškolský výbor schvaľuje:

a) Finančný príspevok 100,-Sk na Vianočný volejbalový mix turnaj.
b) Preplatenie štartovného na Floorbalový vianočný turnaj vo výške 300,-Sk.
c) Vrátenie polovičnej (alikvotnej) čiastky z uhradeného rodičovského príspevku 600,-Sk žiačke D. Garbárovej z 2.F triedy z dôvodu sťahovania mimo SR.

3. Informácie, diskusia, rôzne:
• Predseda výboru OZ Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, Ing.M. Alexander privítal zástupcov jednotlivých ročníkov a p. riaditeľku školy.
• Hospodárka výboru p. J. Bodnárová informovala o:
- úhrade členských príspevkov jednotlivých tried na účet OZ,
- úhrade finančného príspevku 12.700,-Sk za školský časopis Študentské slovo,
- doložení originálov k žiadosti anglickej lektorky M. E. Manor,
- uhradení sumy 143.897,00-Sk za stužkové slávnosti.

• Informácie riaditeľky školy:
p. riaditeľka školy PhDr. Jana Teššerová informovala výbor o:
• priebehu benefičných akcií v predvianočnom období (návšteva detských domovov a domovov dôchodcov, zbierka na podporu detskej onkológie, kultúrne predstavenia pre žiakov školy);
• pripravovanej klasifikačnej porade - 24.01.2008;
• uverejnení konzultačných hodín na www. stránke školy;
• plánovaných písomných maturitných skúškach - 11.-14.marec, 26.marec 2008;
• zamietnutí požiadavky zo strany rodičov zriadiť diskusné fórum na www. stránke školy - po konzultácii s profesorským zborom (nedá sa zaistiť slušná úroveň diskusných príspevkov a ich kontrola);
• medzinárodnom environmentálnom projekte pre nemecké triedy “ Životné prostredie stavia mosty“;
• konaných lyžiarskych zájazdoch (spokojnosť).

• V diskusii vystúpil tr. dôverník 2.F. triedy s opätovnou požiadavkou:
- zriadenia diskusného fóra (dôvody: chýba spätná väzba rodičov na školu),
- zmene termínu konania zájazdu do Anglicka (nie v čase Veľkonočných sviatkov).
- Zástupca 1. ročníka sa informoval ohľadom plánovaných lyžiarskych zájazdov.
• P. riaditeľka školy sa vyjadrila k uvedeným požiadavkám - požiadavky zo strany žiakov a rodičov, problémy v škole atď. rieši Študentský parlament a Výbor OZ. Je však prístupná ďalším návrhom a pripomienkam.
Projekty pripravované školou je možné realizovať v čase výučby, zájazdy nie.


V Košiciach, dňa 10.01.2008

Zasadnutie viedol: Ing. Marcel Alexander
Zapísala: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk