Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 17.04.2008

Občianske združenie
Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1

Zápisnica
zo zasadnutia výboru dňa 17.04.2008


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Financie k 31.03.2008
• Bežný účet:
o Príjmy: 30,20 - Sk
o Výdaje: 73,00 - Sk
• Pokladňa:
o Príjmy: 0,00 - Sk
o Výdaje: 0,00 - Sk
• Stav na účte k 31.03.2008 366.794,73 - Sk

2. Celoškolský výbor schvaľuje:

a) Dodatočný finančný príspevok na lyžiarsky zájazd pre 1.F. triedu v Ľubovnianskych Kúpeľoch vo výške 3.300,-Sk (3.1.-8.1.2008).
b) Finančný príspevok za 4. regionálne kolo debatnej ligy 28.-29.03.2008 v Kysaku vo výške 3.600,-Sk.
3. Informácie, diskusia, rôzne:
• Predseda výboru OZ Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1 privítal zástupcov jednotlivých ročníkov a p. riaditeľku školy.
• Informácie riaditeľky školy:
p. riaditeľka školy PhDr. Jana Teššerová informovala výbor o
• pripravovaných prijímacích pohovoroch do 1. ročníka pre šk. rok 2008/2009
• pripravovaných ústnych maturitných skúškach žiakov 4. ročníkov
- v 1. termíne (19.05.-22.05.2008);
• o pripravovanom pobyte žiakov nemeckej triedy v Nemecku, v rámci environmentálneho projektu „Životné prostredie stavia mosty“;
• pripravovanom 35. ročníku Kalamajok a galavečere (27.04.2008).

Triedni dôverníci prvých a druhých ročníkov vystúpili v diskusii s problémami výučby niektorých predmetov, p. riaditeľka školy prisľúbila ochotu riešiť vzniknuté problémy.

V Košiciach, dňa 17.04.2008

Zasadnutie viedol: Ing. Marcel Alexander
Zapísala: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk