Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 14.6.2014

Zápisnica zo zasadnutia
Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 12. 6. 2014
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ gymnázia

Zasadnutie zahájila p. Homolya, ktorá privítala prítomných na zasadnutí.

Pán riaditeľ informoval rodičov o aktuálnom stave projektu Premena tradičnej školy na modernú, o ustanovení pravidla o jednej „veľkej“ písomke denne. Zároveň prosí rodičov, resp. žiakov o spätnú väzbu, ak by došlo k porušovaniu tohto pravidla.
Pán riaditeľ - na otázku p. Homolya, či by bolo možné počas budúceho školského roka eliminovať 0-té hodiny – objasnil systém tvorenia rozvrhu, ktorý neumožňuje vytvoriť rozvrh bez 0-tých hodín.


Celoškolský výbor schvaľuje:
 Nákup 3 ks Inteligentných LEGO NXT kociek do učebne Informatiky v hodnote 480,- eur
 Preplatenie nákupu učebnice NJ Direkt 3 vo výške 14,89 eur
 Preplatenie nákladov na občerstvenie - skúšky Deutsche Sprach Diplom 1, zo dňa 10.4.2014 vo výške 4,65 eur
 Preplatenie registračného poplatku za účasť v súťaži „Prezentiáda“ pre Debatný klub Gymnázia vo výške 6,- eur
 Preplatenie účastníckych poplatkov za 4. Regionálne kolo súťaže debatných klubov, ktoré sa konalo v dňoch 21. – 22.3.2014 v Michalovciach vo výške 140,- eur
 Preplatenie obedov pre učňov, ktorí maľovali priestory školy v mesiaci máj 2014 vo výške 26,52 eur

Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 18. 9. 2014 o 16:15 hod.
Výbor ZR sa dohodol s vedením Gymnázia, že na nasledujúce zasadanie zabezpečí účasť zástupcov rodičov z prvých ročníkov.

Na záver p Homolya poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk