Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 13.3.2014

Zápisnica zo zasadnutia
Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 13. 03. 2014
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ gymnázia

Zasadnutie zahájila p. Homolya, ktorá privítala prítomných na zasadnutí.

Pán riaditeľ informoval rodičov o aktuálnom stave projektu Premena tradičnej školy na modernú.
Pán riaditeľ informoval rodičov o čiastočnej úprave stromoradia pred školou, ktoré vo zvýšenej miere zabraňuje prístupu denného svetla do niektorých tried.
Pán riaditeľ informoval o tom, že udelil štvrtákom voľno 17. 3. 2014 po štvrtej vyučovacej hodine deň pred písomnými maturitnými skúškami, žiakom 1-vých, 2-hých a 3-tích ročníkov v stredu 19. 3. 2014 udelil riaditeľské voľno, takisto v súvislosti s písomnými maturitnými skúškami.


Celoškolský výbor schvaľuje:
 Preplatenie časti účastníckeho poplatku za súťaž Matematický Klokan 2014 , vo výške 220,50 eur (220,50 = celková výška poplatku, suma vo výške 94,50 – čiže spoluúčasť žiakov, bude vyplatená v hotovosti do pokladne OZ Ra P)
 Preplatenie účastníckeho poplatku na súťaž FLL – First Lego League – súťaž v programovaní robotov, ktorá sa konala dňa 15. 11. 2013 vo výške 125,- eur
 Preplatenie nákupu hygienických potrieb vo výške 241,29 eur
 Preplatenie nákladov za tlač časopisu Študentské slovo v počte 100 ks v sume 100,- eur
 Preplatenie účastníckych poplatkov za účasť na 3. Regionálnom kole debatnej ligy, ktoré sa konalo v dňoch 14. – 16. 02. 2014 v Michalovciach vo výške 176,- eur
Celoškolský výbor odročuje:
 Žiadosť o preplatenie časti cestovných nákladov maturantov z fyziky, ktorí sa zúčastnia študijného zájazdu, konaného v dňoch 3. – 7. Apríla 2014 v Cerne – Ženeva - vo výške 400,- eur (8 študentov) . Výbor rodičov žiada o doplnenie údajov.
 Žiadosť o preplatenie doposiaľ neuhradenej faktúry za súťaž First Lego League , ktorá sa konala v šk. roku 2012/2013 – po preskúmaní účtovných dokladov zo spomínaného školského roku zaujme OZ RaP, k tejto pohľadávke stanovisko.

Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 07. 05. 2014 o 16:15 hod.
Na záver p Homolya poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk