Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 13.12.2007

Občianske združenie
Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1

Zápisnica
zo zasadnutia výboru dňa 13.12.2007


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Financie k 30.11.2007
• Bežný účet:
o Príjmy: 303.625,00 - Sk
o Výdaje: 362,00 - Sk
• Pokladňa:
o Príjmy: 19.200,00 - Sk
o Výdaje: 9.343,00 - Sk
• Stav na účte k 30.11.2007 478. 437,43 - Sk

2. Celoškolský výbor schvaľuje:

a) Preplatenie faktúry č.71080 TYPOPRESS Ing. Dzuriš Miroslav za tlač spoločných maturitných oznámení vo výške 4.374,-Sk (250 ks).
b) Preplatenie cien pre víťazov Olympiády v Aj (92,50-Sk).
c) Preplatenie poplatku za konzultácie 150,-Sk (pre konzultanta Dr. Muchu) - príprava žiakov na Fyzikálnu olympiádu.

Schválené budú po doplnení údajov:

a) Žiadosť o preplatenie poplatkov s prolongáciou prac. povolenia pre anglickú lektorku Marty E. Manor vo výške 3.435,50-Sk – doloženie originálov.
b) Žiadosť o zníženie príspevku na ZRPŠ z dôvodu sťahovania žiačky 2.F triedy Dominiky Garbárovej – upresnenie zmeny bydliska.

3. Informácie, diskusia, rôzne:
• Predseda výboru OZ Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, Ing. M. Alexander privítal zástupcov jednotlivých ročníkov a p. riaditeľku školy.
• Hospodárka výboru p.J. Bodnárová informovala výbor o:
- vrátení 3650,-Sk z poskytnutej zálohy 5.000,-Sk na plaváreň, pre znížený počet zúčastnených žiakov;
- nesprávnych vkladoch na účet OZ (nevkladať čiastkové sumy za žiaka ale sumu za celú triedu).

• Informácie riaditeľky školy:
p. riaditeľka školy PhDr. Jana Teššerová informovala výbor o:
• pripravovanom celoškolskom rodičovskom združení a informačnom dni pre rodičov -10.01.2008, tiež o možných konzultáciach pedagógov;
• úspešnom priebehu stužkových slávností;
• KMK skúške žiakov nemeckej triedy (písomná a ústna skúška),
• pripravovaných benefičných akciách (Deň Šrobárky, divadelné predstavenie Deň dobročinnosti).


• Triedni dôverníci 1. ročníkov oslovili p. riaditeľku s požiadavkou prezúvania sa žiakov a zástupca 2.F triedy predniesol požiadavku zriadiť Diskusné fórum na www. stránke školy.


V Košiciach, dňa 13.12.2007

Zasadnutie viedol: Ing. Marcel Alexander
Zapísala: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk