Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 13.3.2008

Občianske združenie
Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1

Zápisnica
zo zasadnutia výboru dňa 13.03.2008


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Financie k 29.02.2008
Bežný účet:
Príjmy: 630,10 - Sk
Výdaje: 77,00 - Sk
Pokladňa:
Príjmy: 0,00 - Sk
Výdaje: 0,00 - Sk
Stav na účte k 29.02.2008 366. 837,53 - Sk

2. Celoškolský výbor schvaľuje:

Príspevok na debatný krúžok v výške 4.500,-Sk

Nadpolovičnou väčšinou hlasov členov výboru OZ, bol od nového šk. roku 2008/2009 zvolený za predsedu OZ Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, zástupca 1.E triedy pán Ing. Rastislav Rostáš.

3. Informácie, diskusia, rôzne:
Predseda výboru OZ Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1 privítal zástupcov jednotlivých ročníkov a p. riaditeľku školy.
Informácie riaditeľky školy:
p. riaditeľka školy PhDr. Jana Teššerová informovala výbor o
úspešnom priebehu písomných maturitných skúšok a KMK skúškach;
- vzhľadom na nedodané výsledky Sprachdiplomu (KMK) všetci žiaci nemeckej triedy absolvovali aj písomnú formu maturity z Nj (externú aj internú časť);
pripravovaných prijímacích pohovoroch do 1. ročníka pre šk. rok 2008/2009 a počte prijatých; do 5 tried - 156 žiakov.


V Košiciach, dňa 13.03.2008

Zasadnutie viedol: Ing. Marcel Alexander
Zapísala: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk