Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 12.02.2009

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Financie k 31.01.2009

Bežný účet:
Príjmy: 742,41 €
Výdaje: 567,87 €
Pokladňa:
Príjmy: 250,00 €
Výdaje: 2.427,50 - Sk (prevod na účet)
Stav na účte k 31.01.2009 15.209,69 € (458.207,12 - Sk)

2. Celoškolský výbor schvaľuje:

žiadosť Michala Danka z  2.B. triedy o vrátenie alikvótnej čiastky (10 €) zo zaplateného rodičovského príspevku z dôvodu prestupu žiaka na SPŠ strojnícku k 06.02.2009.

3. Informácie, diskusia, rôzne:
Hospodárka výboru OZ p. Jana Bodnárová v zastúpení predsedu výboru Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1, otvorila zasadnutie a privítala p. riaditeľku školy a všetkých ostatných.
p. Jana Bodnárová informovala členov výboru o:
stave účtu a čerpaní prostriedkov z „Daru škole“ vo výške 58.527,-Sk;
žiadosti Oľgy Miklošovej z 1.C. triedy o zníženie poplatku rodičovského príspevku do OZ v šk. roku 2008/2009 zatiaľ z neuvedeného dôvodu (žiadosť je v štádiu riešenia).
Informácie riaditeľky školy:
p. riaditeľka školy PhDr. Jana Teššerová informovala výbor o:
bezproblémovom a včasnom spracovaní polročných vysvedčení;
vysokej absencii žiakov školy - všetky absencie je potrebné doložiť potvrdením od lekára, resp. rodiča - spätná kontrola zo strany rodičov;
využívaní elektronického klasifikačného hárku (zaznamenaný prospech a aj komisionálne skúšanie);
niektorých aktualizáciach na www stránke školy a školskom vzdelávacom programe;
realizovaných personálnych zmenách;
príprave harmonogramu písomných maturitných skúšok a ústnych maturít (predmety z ktorých je možno maturovať, ale nevyučujú sa na škole);
nadchádzajúcich jarných prázdninách;
úprave priestorov školy;
zakúpení počítačov pre žiakov školy (10 repasovaných počítačov).

Ostatné informácie:
triedni dôverníci 1., 2. a 3. ročníka konzultovali s vedením školy problémy s výučbou a hodnotením niektorých predmetov na škole (na základe dotazníkového prieskumu je však hodnotenie zo strany žiakov prevažne pozitívne);
zástupca rodičov v Rade školy RNDr. Marcel Koško predložil členom výboru OZ „Informáciu pre rodičov o výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy“.


V Košiciach, dňa 12.02.2009

Zasadnutie viedla: p. Jana Bodnárová
Zapísala: MVDr. Květuše Lovásová, PhD.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk