Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach z 15. 1. 2015

Zápisnica zo zasadnutia
Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 15. 1. 2015
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ gymnázia

Zasadnutie zahájila p. Homolya, ktorá privítala prítomných na zasadnutí.

Pán riaditeľ informoval rodičov:
• o stave projektu Premena tradičnej školy na modernú – zriaďuje sa úplne nové laboratórium na výučbu chémie
• prebieha rekonštrukcia telocvične (výmena podlahy a maľovanie)
Pán riaditeľ prezentoval rodičom úvahu o finančnej podpore prislúchajúcej študentom, ktorí sa zúčastnia celoslovenských, resp. krajských stredoškolských súťaží a obsadia 1. – 3. miesto. Táto finančná podpora by mohla byť poskytovaná z prostriedkov Združenia rodičov.
Združenie rodičov túto myšlienku podporilo a počas nasledujúcich stretnutí sa bude zaoberať konkrétnymi krokmi tak, aby sa tento model mohol uviesť do praxe od budúceho školského roka.

Celoškolský výbor schvaľuje:
 preplatenie registračného poplatku Lego ligy za školský rok 2014/15 vo výške 100,- eur
 preplatenie príspevku na deň dobročinnosti, ktorý sa konal 16.12.2014 vo výške 10eur/trieda, v celkovej výške 170,- eur
 preplatenie občerstvenia pre komisiu, prítomnú na skúške Deutsche Sprach Diplom 14.1. – 15.1.2015) vo výške 22,60 eur
 preplatenie príspevku na exkurziu (Praha 30.5. – 02.6.2014), pre 17 žiakov 4.D triedy – 4,- eur/žiak, v celkovej výške 68,- eur
 preplatenie štartovného na Vianočný volejbalový turnaj stredných škôl (17. 12. 2014) vo výške 6,- eur
 preplatenie štartovného za účasť na súťaži Pišqworky 2014 vo výške 4,- eur
 preplatenie účastníckeho poplatku za súťaž Košický Matboj 2014 vo výške 10,- eur
 preplatenie nákupu elektrických káblov a príslušenstva, ktoré bolo použité na stužkových slávnostiach v novembri 2014 vo výške 38,02 eur
 preplatenie účastníckych poplatkov z 1. regionálneho kola súťaže debatných klubov (17. – 18.10. 2014 – Košice) v celkovej výške 306,- eur
 Účtovnú závierku občianskeho združenia Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1 - zostavenú k 31. 12. 2014

Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 12. 03. 2015 o 16:15 hod.
Výbor ZR pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver p Homolya poďakovala prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk