Home

Časový plán zasadnutí

Občianske združenie
Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1

Časový plán zasadnutí v šk. roku 2008/2009

Výbor Združenia rodičov zasadá raz za mesiac.
Termíny jednotlivých zasadnutí CV Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1 sú nasledovné:

1. 25.09.2008 17.00 Rodičovské združenie pre 1. ročníky
2. 23.10.2008 16.00 Rodičovské združenie pre všetky triedy
3. 20.11.2008 16.30
4. 18.12.2008 16.30
5. 15.01.2009 16.00 Rodičovské združenie + informačný deň pre rodičov
6. 19.02.2009 16.30
7. 19.03.2009 16.30
8. 23.04.2009 16.00 Rodičovské združenie
9. 21.05.2009 16.30
10. 04.06.2009 16.00 Rodičovské združenie + informačný deň pre rodičov
1.- 3. ročníkov

Základný program jednotlivých zasadnutí:

1. Kontrola úloh a opatrení - informácia o plnení rozpočtu, čerpanie a stav na účte.
2. Financie - prejednanie príspevkov na krúžkovú činnosť a iné príspevky.
3. Informácie vedenia školy.
4. Diskusia, rôzne - námety, požiadavky, problémy, prednesené triednymi dôverníkmi.
5. Úlohy a opatrenia.

Zasadnutia výboru sa budú riadiť týmto programom, pravidelne so schváleným časovým plánom v priestoroch školy.

Prázdniny:
• Jesenné prázdniny: 30.10.2008 - 31.10.2008
• Vianočné prázdniny: 22.12.2008 - 07.01.2009
• Polročné prázdniny: 30.01.2009
• Jarné prázdniny: 23.02.2009 - 27.02.2009
• Veľkonočné prázdniny: 09.04.2009 - 14.04.2009
• Letné prázdniny: 01.07.2009 - 31.08.2009
V Košiciach, dňa 25.09.2008

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk