Home

Projekt

SAPERE AUDE - Odváž sa byť múdrym

Užitočné linky:
Fond pracovného času
ASFEU - Operačný program Vzdelávanie
Ministerstvo školstva - Štrukturálne fondy EÚ


Základné informácie
Názov projektu: SAPERE AUDE - Odváž sa byť múdrym
Kód ITMS projektu: 26110130610
Kód Výzvy: OPV-2012/1.1/08-SORO
Operačný program: OP Vzdelávanie

Prezentácia o projekte(pdf)


Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Trvanie projektu: 02/2014 - 07/2015
Výška NFP: 372 362,43 Eur
Hlavný riešiteľ: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

Ciele a aktivity
Strategický cieľ projektu
Vytvoriť a overiť inovatívne obsahy, formy a metódy, moderné didaktické a IKT prostriedky s cieľom zvýšiť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu.
Špecifické ciele a aktivity
1. Implementovať inovované obsahy, formy a metódy práce do výchovno-vzdelávacieho procesu so zreteľom jeho trvalého skvalitnenia.
1.1 Harmónia histórie a moderného ducha
2. Rozvíjať odborné kompetencie pedagogických zamestnancov prostredníctvom podpory ich ďalšieho vzdelávania.
2.1 Učiteľ je učiteľom dovtedy, kým sa sám vzdeláva
Cieľové skupiny
Pedagogickí zamestnanci strednej školy Veľkosť cieľovej skupiny: 40 pedagógov
Pohlavie: 8 mužov, 32 žien
Veková štruktúra: 27 – 65
Žiaci strednej školy Veľkosť cieľovej skupiny: 558 žiakov
Pohlavie: 379 dievčat, 179 chlapcov
Veková štruktúra: od 15 do 20 rokov

Aktivita 1.1
Názov aktivity: Harmónia histórie a moderného ducha
Názov špecifického cieľa: Implementovať inovované obsahy, formy a metódy práce do výchovno-vzdelávacieho procesu so zreteľom jeho trvalého skvalitnenia.
Cieľ aktivity: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov gymnázia a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom tvorby, overenia a implementácie inovovaných obsahov, foriem a metód s využitím moderných didaktických prostriedkov a IKT.
Termín realizácie aktivity: 02/2014 -07/2015
Aktivita 2.1
Názov aktivity: Učiteľ je učiteľom dovtedy, kým sa sám vzdeláva
Názov špecifického cieľa: Rozvíjať odborné kompetencie pedagogických zamestnancov prostredníctvom podpory ich ďalšieho vzdelávania.
Cieľ aktivity: Rozvíjať odborné vedomosti a zručnosti pedagogických zamestnancov pre potreby modernej školy a inovácie obsahu, foriem a metód s cieľom zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu

Termín realizácie aktivity: 02/2014 -07/2015
Čo sa bude inovovať(pdf)
Exkurzie(pdf)
Fotoalbum
Vzdelavacie kurzy(pdf)
Fotografie z projektových miestností
Literárna exkurzia Orava 2014

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk