Home

Internet

Šrobárka je pripojená na Internet od roku 1996 optickým káblom s rýchlosťou 1Gb/s do siete SANET.

Naši študenti pod vedenim p.prof. Ing. Vackovej a Ing. Vrabla navštevovali na UPJŠ Košice nepovinný predmet Elektronická komunikácia v počítačovej sieti INTERNET.

Vďaka úsiliu pani riaditeľky PhDr. Jany Teššerovej a učiteľov informatiky sa podarilo 3O. mája l996 zaviesť na našu školu optický kábel a následne na to zapojiť naše gymnázium do medzinárodnej siete INTERNET. V rámci programu INTERNET pre stredné školy sa nám podarilo v sútaži dostať do najužšieho výberu a tak získať grant od Open Society Fund(OSF). Dostalie sme od OSF server, školenie a technickú pomoc a rady. Bol to pre našu školu veľký prínos.

Od roku 1999 sme sa dostali do prvého výberu škôl, ktorým pripojenie na Internet poskytol Infovek.


Záujemcovia majú možnosť využívať novú multimediálnu miestnosť, kde je možnosť prezentovať poznatky týkajúce sa rôznych oblasti vedy, techniky a vzdelania.

Správcom siete je Ing. J. Vrabel a Samo Kupka - bývalý študent Šrobárky.

Na našej webovej stránke je možné sa dozvedieť všetky informácie o škole, o jednotlivých triedach, o predmetových komisiách, o prijímacích skúškach, o Občianskom združení.

Naša webová stránka je bohatá na fotodokumentáciu - pozri fotoalbum.


Aktuálne informácie si prečítajte pod < Čo je nové > ktoré sa pravidelne dopĺňajú

Medzi najväčšie osobnosti z radov našich absolventov rovoja Internetu na Šrobárke patrili alebo stále patria:

Miko Paulík, ktorý sa staral o servre a sieť v čase jej začiaku
Samuel Kupka, ktorý sa o stará o servre sieť a programuje Šrobárske web stránky
Martin Kolesár, Autor súčastnej a viacerých predošlých verzií web stránky.
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk