Home

História

V rokoch od 1892-1896 vyrástla na terajšej Šrobárovej ulici nová elegantná štýlová budova - budova Štátnej vyššej dievčenskej školy. Výstavbu viedli známi košickí stavitelia bratia A. a G. Jakabovci.V roku jej založenia na nej študovalo 236 študentiek. Po rozpade Rakúsko - Uhorska z nej vzniklo Československé štátne reformné reálne gymnázium.

Prvé maturitné skúšky sa uskutočnili 23. júna 1923. Koncom 30. rokov malo gymnázium nezastupiteľné miesto medzi košickými školami.

Po druhej svetovej vojne bolo zrušené oddelené vyučovanie chlapcov a dievčat, často sa menili vyučovacie osnovy a menil sa i názov školy - II. gymnázium, neskôr II. a III. Jedenásťročná stredná škola a nakoniec Stredná všeobecnovzdelávacia škola.

Koncom 70. rokov sa vzdelávalo na našej škole okolo 1000 študentov. 19. 12. 1967 sa po prvýkrát konali stužkové slávnosti absolventov v Dome umenia. V šk. roku 1969/70 vznikli prvé štvorročné gymmnaziálne triedy . Deväťdesiate roky priniesli zmeny v osnovách a v orientácii školy, sú to roky vzniku nových tradícií. Vzniklo Gymnázium Šrobárova 1 a vstúpilo do podoby, v akej ho poznáte dnes.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk