Home

Podstránky

Subpage Ústne skúšky DSD 1 - 2017 24. marec 2017 [0 fotografií zobrazených 0krát]
Subpage Reportáž o návšteve kultúrneho atašé na našej škole 24. marec 2017 [0 fotografií zobrazených 0krát]
Subpage Intenzívny kurz DSD 1 15. február 2017 [0 fotografií zobrazených 0krát]
Subpage Kultúrny atašé SRN na Šrobárke 15. február 2017 [0 fotografií zobrazených 0krát]
Subpage Jazyková skúška DSD 2 na RTVS 15. február 2017 [0 fotografií zobrazených 0krát]
Subpage Františka Dolinská z 3.C bola na výmennom pobyte v SRN 15. február 2017 [0 fotografií zobrazených 0krát]
Subpage Intenzívny kurz DSD 2 15. február 2017 [0 fotografií zobrazených 0krát]
Subpage Workshop – Práca s nemeckým literárnym textom 2015 20. máj 2016 [0 fotografií zobrazených 0krát]
Subpage Jazyková skúška DSD II 2015 20. máj 2016 [0 fotografií zobrazených 0krát]
Subpage Odovzdávanie diplomov DSD 1 2015 20. máj 2016 [0 fotografií zobrazených 0krát]
Subpage Dobrovoľník z Nemecka 20. máj 2016 [0 fotografií zobrazených 0krát]
Subpage Ústne skúšky DSD 1 05/2016 17. máj 2016 [0 fotografií zobrazených 0krát]
Subpage Písomné skúšky DSD1 05/2016 17. máj 2016 [0 fotografií zobrazených 0krát]
Subpage Skúšky DSD 1 na STV (Národnostný magazín) 17. máj 2016 [0 fotografií zobrazených 0krát]

Certifikát DSD I a DSD II - Sprachdiplom

Nemecký jazykový diplom Stálej konferencie ministrov pre vzdelávanie a kultúru v SRN, skratka DSD, je jazykovou skúškou pre nemecký jazyk ako cudzí jazyk alebo pre nemecký jazyk ako druhý jazyk, ktorú môžu zložiť žiaci po niekoľkoročnom vyučovaní nemčiny. Ročne ju absolvuje celosvetovo okolo 50 tisíc žiakov, predovšetkým vo veku 14 až 19 rokov.

„Nemecký jazykový diplom 1. a 2. stupňa (DSD I, DSD II) prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva Spolkovej republiky Nemecko. Ide o skúšku žiadanú a uznávanú na celom svete, vrátane jej akceptácie na univerzitách a vysokých školách v nemecky hovoriacich krajinách. V jednotlivých krajinách sú za garantovanú kvalitu prípravy a priebehu skúšok DSD zodpovední poradcovia/koordinátori Centrálneho úradu pre zahraničné školstvo. Za kvalitu prípravy žiakov sú zodpovední tak nemeckí lektori, ako i naši vyučujúci nemeckého jazyka.“

DSD I, teda jazyková skúška prvého stupňa, A2/B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky , tvorí predpoklad na návštevu prípravných kurzov pred štúdiom v Nemecku.

DSD II, teda druhého stupňa, B2/C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky , sú jazykovým predpokladom pre štúdium na vysokej škole v Spolkovej republike Nemecko. Označenie Nemecký jazykový diplom stálej konferencie sa používa na označenie programu ako aj úspešne zvládnutej skúšky, za ktorú žiak získa diplom.

Nemecký jazykový diplom stálej konferencie ministrov kultúry „má výnimočné postavenie medzi jazykovými certifikátmi vďaka svojej úzkej spojitosti so školským vyučovaním. Ciele DSD sú širšie než ciele iných jazykových skúšok. DSD totiž zahŕňa pre vyučovanie cudzích jazykov charakteristický všeobecnovzdelávací prvok obsahujúci poznatky z krajinovedy a literatúry a rozvíjajúci interkultúrnu kompetenciu.“

Hlavný rozdiel medzi Nemeckým jazykovým diplomom Stálej konferencie ministrov pre vzdelávanie a kultúru v SRN a inými jazykovými certifikátmi v oblasti nemčiny ako prvého cudzieho jazyka alebo nemčiny ako druhého jazyka je v jeho školskej integrácie. Prístup jazykového certifikátu nie je certifikovanie v zmysle "učil/a sa na skúšku", ale budovanie systematickej kompetencie prostredníctvom viacročnej školskej dochádzky. Na rozdiel od mnohých iných jazykových certifikátov účasť na jazykových skúškach nie je spojená s poplatkami za skúšku, ale obsahuje niekoľko rokov školskej výučby nemeckého jazyka. Pri vyučovaní programu DSD, ako aj na tvorení testov a hodnotení testov a písomnej práce sa podieľajú učitelia zo SRN.

„Svojou štvorakou funkciou ako uznávaný doklad znalostí nemeckého jazyka potrebných pre vysokoškolské štúdium, pri vstupe do povolanie, ako pedagogický nástroj k vytváraniu moderného vyučovania nemeckého jazyka.“

Nemecký jazykový diplom KMK sa vyučuje vo viac ako 800 školách v 65 krajinách sveta a túto skúšku absolvuje viac ako 56 500 kandidátov ročne.

Aby žiak mohol úspešne zložiť túto skúšku, je predpísaný približný počet hodín, ktorý by mal každý kandidát v rámci vyučovania na škole absolvovať.

Na získanie Nemeckého jazykového diplomu DSD I úrovne A2/B1 odhaduje Stála konferencia ministrov pre vzdelávanie a kultúru v SRN zvyčajne asi 600 - 800 vyučovacích hodín nemčiny v dĺžke trvania 45 minút.

Na dosiahnutie DSD II, teda úrovne B2/C1, sa odhaduje približne 800 až 1 200 hodín vyučovania nemeckého jazyka, taktiež v trvaní 45 minút.

Vzhľadom na to, že tento nemecký jazykový certifikát je vydávaný Stálou konferenciou ministrov pre vzdelávanie a kultúru v Nemecku, skratka KMK, odzrkadľuje sa to aj v uznávaní tohto diplomu oproti iným poskytovateľom jazykových diplomov z oblastí, ktoré sú v mimoškolskej pôsobnosti.

Tieto skutočnosti sú veľmi dôležité nielen pre učiteľov, ktorí prichádzajú na Slovensko do škôl pripravujúcich žiakov na získanie nemeckého jazykového diplomu DSD I a DSD II, ale najmä pre slovenských učiteľov nemeckého jazyka pôsobiacich na spomenutých školách. Príprava v rámci vyučovacích hodín trvá spravidla tri a pol roka až po samotnú skúšku DSD II, ktorá sa koná v decembri alebo januári v poslednom roku školskej dochádzky na gymnáziu, teda vo štvrtom ročníku.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk