Home

Podstránky

Subpage Lazarus
Subpage DEVPAS - Nenáročný a prehľadný editor a compiler jazyka Pascal.
Subpage Tvorba mobilných aplikácií - Android Studio
Subpage Algoritmus - Informatika

Programovanie a algoritmy - Zbierka úloh

• Zostrojte program, ktorý vypíše 2 až n-tú mocninu čísla X, načítaného z klávesnice . Na výpočet mocniny použite funkciu.

• Načítajte N mien a priezvisk do prvkov jednorozmerného poľa a vypíšte iniciálky mena a priezviska, napr: Peter Truman ..... P.T. Vypíšte tiež, koľko znakov majú spolu všetky priezviská.

• Vytvorte program, ktorý zistí, ktorá cifra sa vyskytuje najčastejšie medzi párnymi číslami od 2 po 2000.

• Vypíšte na obrazovku všetky čísla od 1 po 200 tak, že čísla s ciferným súčtom väčším ako 15 budú vypisované červenou farbou.

• Načítajte 3 vety. Zistite, v ktorej z nich je najviac samohlások.

• Pre ktoré dvojciferné číslo N je číslo N3 - N deliteľné číslom 100. Použite funkciu.

• Vložte N mien a usporiadajte ich podľa abecedy (vzostupne) a vypíšte pod sebou.

• Zostrojte program, ktorý zistí, koľkokrát sa v zápise prvej tisícky prirodzených čísel nachádza zvolená číslica.

• Vložte reťazec znakov z klávesnice a vytvorte v strede obrazovky pohyblivý text vo forme reklamy.

• Vytvorte program pre generovanie N náhodných celých čísel z intervalu < 0;200 >. Vypíšte všetky čísla na obrazovku a s použitím podprogramu zvýraznite prvočísla červenou farbou.

• Vytvorte program pre vkladanie celých čísel dovtedy, kým nevložíme číslo 0. Vypočítajte a vypíšte súčet týchto čísel. Hodnotu súčtu vypíšte na novom riadku odzadu.

• Vytvorte program, ktorý vygeneruje a vypíše N náhodných čísel z intervalu < 0;20 >. Zistite hodnotu najmenšieho čísla, počet takýchto čísel a najmenšie čísla zvýraznite farebne.

• V textovom súbore zistite počet výskytov znaku vloženého z klávesnice. Textový súbor predstavuje samotný program v Pascale.

• Vygenerujte N náhodných čísel z intervalu < 0;49 > a zistite, ktoré z nich sa vyskytujú iba raz.

• Vygenerujte N čísel z intervalu do textového súboru po 10 v každom riadku. Obsah tohto súboru a aritmetický priemer všetkých čísel vypíšte na obrazovku.

• Vytvorte program, ktorý po vložení čísla M < 27 vypíše všetky trojmiestne čísla, ktorých ciferný súčet je rovný číslu M.


• Vytvorte program, ktorý bude vypisovať náhodne rôzne znaky napr. hviezdičky v rôznych farbách na rôznych miestach obrazovky. Výpis má byť ukončený stlačením ľubovoľného tlačidla klávesnice. Vypíšte tiež, koľko hviezdičiek padlo do ľavej a pravej polovice obrazovky a vyjadrite daný pomer percentuálne.

• Vytvorte program, ktorý nájde všetky prirodzené čísla menšie ako N, ktoré sú delitelné každou svojou cifrou.

• Vytvorte program, ktorý vygeneruje a vypíše vedľa seba N náhodných čísel z intervalu . Zistite, koľko z nich je dvojciferných, vypíšte tieto čísla a vypíšte ich odchýlky od celkového priemeru.

• Vytvorte program pre generovanie N náhodných čísel z intervalu < 10;30 > . Zistite, koľko z nich sa rovná poslednému číslu a zvýraznite tieto čísla červenou farbou.

• Program generuje a vypisuje N náhodných čísel z intervalu < 0;999 >. Vypíšte všetky vygenerované čísla, farebne zvýraznite Amstrongove čísla a vypíšte ich počet. (Amstrongove číslo je: súčet tretích mocnín jednotlivých cifier v danom čísle sa rovná danému číslu).

• Vytvorte program, ktorý vygeneruje do matice R x S čísla z intervalu . Vypočítajte súčet čísel na hlavnej diagonále a farebne vyznačte čísla na hlavnej diagonále a čísla pod a nad hlavnou diagonálou.

• Vytvorte program, ktorý prepíše textový súbor tvorený samotným programom v Pascale do nového súboru tak, že každý riadok očísluje. Obsah nového súboru vypíšte na obrazovku.

• Vytvorte program pre generovanie troch N-prvkových jednorozmerných polí. Interval hodnôt prvkov bude . Polia vypíšte pod sebou a na novom riadku vypíšte priemery jednotlivých polí s využitím podprogramu.

• Vytvorte program, ktorý vygeneruje N náhodných čísel z intervalu < 0;500 >. Čísla vypíšte tak, aby číslo, ktoré je palindróm (symetrické podľa stredu), bolo vypisované červenou farbou, vypíšte ich počet.

• Vytvorte program, ktorý vygeneruje N prvkov jednorozmerného poľa A. Interval pre generovanie bude < 10;999 >. Z prvkov poľa A vytvorte prvky poľa B tak, aby ich hodnoty boli tvorené hodnotou na pozícii desiatok prvkov poľa A. Polia A a B vypíšte pod sebou.

• Vytvorte program, ktorý určí, koľko slov a koľko znakov (okrem medzier a bodky na konci vety) sa nachádza v zadanej vete. Slová sú oddelené medzerou (môže byť aj viac medzier!). Napr. vo vete: Valentín našiel včera 14 hríbov. je 5 slov a 27 znakov.

• Vytvorte program, ktorý načítava mená dovtedy, pokiaľ nenačíta 3 znakové meno. Vypíšte všetky mená na obrazovku tak, že farebne zvýraznite mená, ktoré majú posledný znak totožný s posledným znakom posledného mena. Zistite a vypište tiež počet takýchto mien.

• Vytvorte postupnosť N-členov, ak prvý člen je 2 a druhý člen je 3. Každý ďalší člen postupnosti je súčtom dvoch predchádzajúcich členov. Vypočítajte súčet členov postupnosti a vypíšte hodnoty troch členov postupnosti: prvého, prostredného a posledného člena.

• Vytvorte program, ktorý po spustení vypíše na obrazovku ten istý program uložený v textovom súbore tak, že vety budú vypisované odzadu.

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk