Home

Monitoring

Alternatívny systém priniesol pokles absencií a zvýšil úspešnosť prijatia na VŠ

Michaela TELEPOVSKÁ

Právo je hnacím motorom povinnosti. Aj takto opisne by sa dal označiť spôsob štúdia, ktorý sa v systéme slovenského školstva rozmáha čoraz viac. Spomínaným spôsobom je alternatívny študijný systém. Tento totiž prináša študentovi slobodné právo zvoliť si predmety, ktoré bude v poslednom ročníku strednej školy navštevovať. A tak sa "povinnosť" chodiť do školy stáva príjemnejšou a takpovediac užitočnejšou, keď študent vie, že jeho štúdium je efektívne. A tak v maturitnom ročníku nebude mať predmety, ktoré na vybratej vysokej škole nebude potrebovať.

V súčasnosti počet škôl, ktoré vyučujú podľa klasického modelu stredoškolského štúdia (teda počas celých štyroch rokov na strednej škole sú zastúpené všetky predmety), stále prevyšuje školy, ktoré sa rozhodli ísť cestou alternatívneho študijného systému. Avšak väčšina škôl, ktoré svojim študentom možnosť alternatívy poskytujú, vyučovali predtým rovnako ako ostatné školy podľa klasického modelu.

Aké dôvody teda viedli k zmene? RNDr. Pavol Macko, riaditeľ Gymnázia Tomáša Akvinského, alternatívny systém funguje už 6 rokov, hovorí: "Prvý dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli prejsť na alternatívny študijný systém, bol, aby sa študent nemusel pripravovať z predmetov, ktoré nepotrebuje k maturitnej skúške alebo na prijímacie pohovory." Ďalším dôvodom bolo, že študenti mali rôzne doučovania a pripravovali sa na nich a aj do školy. Stávali sa taktiež situácie, kedy študenti žiadali od vyučujúcich, aby už vo februári boli známky za druhý polrok uzavreté a oni sa mohli nerušene pripravovať na maturity a prijímačky na vysoké školy. "Po zavedení tohto systému na nám aj znížila absencia, keďže teraz žiaci majú možnosť sa pripravovať z predmetov, ktoré potrebujú, chodia do školy." Avšak za zrejme najväčšie pozitívum alternatívneho typu štúdia považuje riaditeľ GTA-čka zvýšenie percenta študentov prijatých na vysokú školu. "Áno, zvýšila sa úspešnosť prijatia na vysoké školy, ale nie na vysokú školu všeobecne, ale na tú vysokú školu, o ktorú má študent prvoradý záujem."

Ako teda alternatívny systém funguje? "Mnohokrát sa mylne poukazuje na to, že učivo treba zhustiť. Ťažiskové učivo, to základné, zo štyroch rokov sa len vyberie do tých troch a potom sa môže to rozširujúce učivo učiť vo štvrtom ročníku," hovorí Mgr. Vojtech Karpáty, riaditeľ Gymnázia Exnárova.

Vo štvrtom ročníku teda študentovi ostávajú niektoré povinné predmety - slovenský jazyk, dva cudzie jazyky a telesná výchova, ako je to napríklad na košických gymnáziách Šrobárova a Exnárova, a na Gymnáziu Tomáša Akvinského k spomínaným povinným predmetom pridávajú ešte náboženstvo a kresťanskú etiku. Hodinová dotácia týchto predmetov sa odpočíta od celkového počtu hodín, ktoré do týždňa študent musí mať, t.j. 30, a zvyšné hodiny si môže vyplniť predmetmi podľa vlastného výberu z možnej ponuky, opäť podľa istých kritérií.

Zvyšných 18 hodín si na Gymnáziu Exnárova študenti vypĺňajú tromi 4-hodinovými a tromi 2-hodinovými predmetmi. Na GTA-čku sú to zase štyri dvojhodinové semináre (zamerané na opakovanie učiva) a štyri dvojhodinovky (zamerané na preberanie nového učiva). Pritom výber predmetov nie je ničím obmedzený, teda napríklad ak si študent vyberie štvorhodinovku fyziku, nemusí si povinne vybrať z dvojhodinových predmetov aj cvičenie alebo seminár z fyziky. A takisto predmety medzi sebou sú voľne kombinovateľné.

Na Gymnáziu Šrobárova, alternatívny systém funguje už 5 rokov, je spôsob výberu predmetov trochu iný. "Vytvorili sme bloky, ktoré vznikli tak, že sme si zobrali všetky vysoké školy a vypísali sme si, aké predmety potrebujú žiaci na dané vysoké školy. Pritom si študenti ešte mohli povedať, že chcú takú a takú kombináciu," hovorí PHDr. Jana Teššerová, riaditeľka gymnázia. Študent si teda vyberá 4 predmety z päťpredmetového bloku so štvorhodinovou dotáciou a jeden dvojhodinový predmet.

Študenti však vždy vedia do čoho idú. Rovnako GTA, aj Exnárova vypracúvajú takzvané ponukové listy, v ktorých je presne uvedené, aké učivo sa na danom seminári alebo dvojhodinovke bude preberať, prípadne je ešte uvedená aj metodika práce a spôsob skúšania.

Alterantívny študijný systém sa v drvivej väčšine u študentov stretáva len s pozitívnymi ohlasmi. Študenti sú nadšení predstavou, že ak sa vyberajú humanitným smerom, nemusia sa pred maturitami trápiť navyše aj s fyzikou alebo biológiou. A takisto študenti zo škôl, ktoré alternatívny študijný plán nemajú, by zavedenie tohto systému privítali. "Je to totiž veľmi demokratický systém. Doba beží a tento starý systém neobstojí," tvrdí PhDr. Teššerová.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk