Home

Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov z 30.5.2013

Zápisnica zo zasadnutia
Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 30. 5. 2013
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny

Zasadnutie zahájil predseda Združenia rodičov Ing. Rostáš, ktorý privítal prítomných na zasadnutí.

Celoškolský výbor schvaľuje:
Preplatenie zakúpenia náplní do hygienických zariadení v toaletách vo výške 699,41 eur
Preplatenie cestovného pre Mareka Engeľa – 2. E - vo výške 638,92 eur do Guanajuato /Mexiko, kde sa zúčastnil Mládežníckého fóra (debatná súťaž) 2. – 15. 7. 2012
Preplatenie 152 obedov pre učňov, ktorí bezodplatne pomáhali pri maľovaní priestorov školy vo výške 108,16 eur
Preplatenie nákupu účelovo viazaných poukážok na nákup kníh v kníhkupectve PantaRhei pre najlepších žiakov každej triedy v hodnote 14 x 10,- eur + pre troch najlepších žiakov školy v hodnote 3 x 20,- eur, spolu v hodnote 200,- eur

Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 13. 6. 2013 O 16:30.

Na záver predseda Združenia rodičov Ing. Rostáš poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk