Home

Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 25.10.2012

Zápisnica zo zasadnutia
Združenia rodičov pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach
Dňa: 25. 10. 2012
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny
Hostia: Riaditeľ Gymnázia
Zasadnutie zahájil predseda Združenia rodičov Ing. Rostáš, ktorý privítal prítomných na zasadnutí.

Ing. Procenko predložila Združeniu podrobné Rozdelenie finančných prostriedkov v šk. roku 2011/2012.

Celoškolský výbor schvaľuje:
-Realizáciu zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri CV OZ pre školský rok 2012/2013“ - so zmenou v bode 3b - Preplatenie cestovných nákladov, štartovného, účastníckeho poplatku a iných poplatkov pre študentov, ak reprezentujú školu počas prázdnin – mení sa hodnota 70% na hodnotu 100%.

-Príspevok na zakúpenie „Gymnastického koberca“ a pomôcok potrebných pre vybavenie a skvalitnenie výučby Telesnej výchovy v priestoroch Auly – max. do výšky 1.500,- eur (z položky DAR ŠKOLE).

-Príspevok na modernizovanie výpočtovej techniky, ktorá je používaná na výučbu Informatiky, ktorá je už značné zastaraná a poruchová – max. do výšky 5.000,- eur (z položky DAR ŠKOLE).

-Zakúpenie vertikálnych žalúzií do Učebne slovenského jazyka – v celkovej hodnote 293,78 eur.

-Príspevok na úhradu časti faktúry za zakúpenie a inštaláciu čítačky ISIC kariet v hodnote 500,- eur
-Preplatenie cestovného vo výške 4,10 eur pre Martina Rolaka, 2.C, ktorý sa zúčastnil 1. Východoslovenského regionálneho turnaja Slovenskej debatnej ligy v Michalovciach, ktorý sa konal v dňoch 19.-20.10.2012.
Príspevok vo výške 1.600,- eur v súvislosti s navýšením hygienického štandardu (na náplne do dávkovačov mydla, papierové utierky, toaletný papier a pod.)
Preplatenie nákladov na Vzdelávací kurz redakcie denníka SME, ktorý sa konal v dňoch 4.-5.7.2012 – pre Katarínu Kiššovú – 4.F (199,- účastnícky poplatok + 19,74 eur – cestovné) vo výške 218,74 eur

Celoškolský výbor odročuje:
prerokovanie žiadosti Mgr. Bugorčíkovej, v súvislosti s budovaním vonkajšej prírodnej posilňovne na školskom dvore, o pomoc pri zakúpení umelého povrchu TARTAN pod externý pingpongový stôl - rozmery cca 35 m2 á 60,- eur/m2 + drevené kamenivo, ktoré je potrebné ako podklad pod Tartan v cene á 25,- eur/m2. Celková predbežná suma spolu je pribl. 3.000,- eur.

Prerokovanie žiadosti Debatného klubu Šrobárky o príspevok na cestovné vo výške 638,92 eur pre Mareka Engeľa – 2.E, ktorý bol delegovaný na Mládežnícke fórum debatnej ligy, ktoré sa konalo v dňoch 2. – 15. 7. 2012 v Guanajuato v Mexiku.

V oboch spomínaných prípadoch sa ZRŠ v spolupráci so školou najskôr pokúsi o príspevok z alternatívnych zdrojov.
Pred ZRŠ predstúpili p. Hercegová – zástupkyňa Poisťovne Generali a p. Gašparová – zástupkyňa Komunálnej poisťovne – s návrhom poistenia študentov pre školský rok 2012/2013. Právomoc rozhodnúť o konečnom výbere poistenia deleguje ZRŠ na Riaditeľa školy – v max. výške 2,- eur na žiaka.
Nasledujúce zasadanie ZRŠ sa uskutoční dňa 29. 11. 2012o 17:00.

Na záver predseda Združenia rodičov Ing. Rostáš poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Miriam Rolaková

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk