Home

Realizácia zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri CV OZ pre školský rok 2009/2010

Celoškolský výbor Občianskeho združenia
Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Realizácia zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri CV OZ pre školský rok 2009/2010


1. Príspevok na každý krúžok v sume 50,- €. Na základe žiadosti bude poskytnutá záloha, ktorá bude vyúčtovaná po predložení dokladov. Podľa Stanov združenia rodičov bude pôsobiť na škole Revízna komisia, ktorá zakúpené predmety – inventár ZR bude pravidelne kontrolovať (1 – 2 x ročne).
2. Príspevok na :- lyžiarsky zájazd pre študentov prvých ročníkov
- exkurzie, školský výlet
podľa výberu v sume 4,- € na jedného zúčastneného študenta. Za 4 roky – výber len
jednej z možností.
3. Preplatenie cestovných nákladov, štartovného, účastníckeho poplatku a iných poplatkov (ubytovanie len v odôvodnených prípadoch, reprezentácia školy a SR - na celoslovenských podujatiach a v zahraničí) pre študentov:
a. ak reprezentujú školu počas školského roka, vo výške 100 %
b. ak reprezentujú školu počas prázdnin, vo výške 70 %
4. DAR ŠKOLE – príspevok pre školu, finančnú čiastku 3 350,- €.
5. Zakúpenie vecných darov pre úspešných maturantov, finančnú čiastku odsúhlasí CV ZR (30,- €/žiak).
6. Príspevok na stužkovú slávnosť a to na úhradu:
a. nákladov na prenájom miestnosti
b. nákladov na večeru pre zúčastnených profesorov a hostí
c. nákladov na večeru pre zúčastnených študentov
d. nákladov na pohostenie – predjedlo pre účinkujúcich
e. nákladov na nákup kytíc pre vedenie školy (okrem tr. profesorov)
maximálne do výšky 85,- € (na jeden večer)
Poskytnutá záloha bude vyúčtovaná na základe predložených dokladov.
7. Príspevok na občerstvenie pre maturantov počas maturitných skúšok (písomných aj ústnych)
Bod 6. a 7. bude spolu preplatený vo výške 40,- € na jedného maturanta.
8. Príspevok na vydanie študentského slova, vo výške, ktorú odsúhlasí CV ZR - 150,- €
9. Študenti zo sociálne slabších rodín môžu na základe žiadosti uhradiť ½ členského
príspevku -10,- €
10. Študenti, študujúci v zahraničí minimálne ½ roka, hradia 50 % členského príspevku.
11. Zahraniční študenti, ktorí študujú u nás, členský príspevok neuhrádzajú.
12. Ak by niekto z rodičov žiakov nemal záujem o platbu a následné členstvo v OZ,
nemôže si nárokovať výhody pre žiaka vyplývajúce z tohto členstva.


Predložené na zasadnutí výboru OZ dňa: 22.10. 2010

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk