Home

Časový plán zasadnutí v šk. roku 2009/20010

Občianske združenie
Rodičia a priatelia Gymnázia v Košiciach, Šrobárova 1

Časový plán zasadnutí v šk. roku 2009/20010

Výbor Združenia rodičov zasadá raz za mesiac.
Termíny jednotlivých zasadnutí CV Občianskeho združenia Rodičia a priatelia Gymnázia
v Košiciach, Šrobárova 1 sú nasledovné:

1. 22.10.2009 16.00 Rodičovské združenie + informačný deň pre rodičov
2. 26.11.2009 16.30
3. 17.12.2009 16.30
4. 14.01.2010 16.00 Rodičovské združenie + informačný deň pre rodičov
5. 25.02.2010 16.30
6. 25.03.2010 16.30
7. 22.04.2010 16.30
8. 20.05.2010 16.30
9. 03.06.2010 16.00 Rodičovské združenie + informačný deň pre rodičov 1.- 3. ročníkovZákladný program jednotlivých zasadnutí:

1. Kontrola úloh a opatrení - informácia o plnení rozpočtu, čerpanie a stav na účte.
2. Financie - prejednanie príspevkov na krúžkovú činnosť a iné príspevky.
3. Informácie vedenia školy.
4. Diskusia, rôzne - námety, požiadavky, problémy, prednesené triednymi dôverníkmi.
5. Úlohy a opatrenia.

Zasadnutia výboru sa budú riadiť týmto programom, pravidelne so schváleným časovým plánom v priestoroch školy.

Prázdniny:
• Jesenné prázdniny: 29.10.2009 - 30.10.2009
• Vianočné prázdniny: 23.12.2009 - 08.01.2010
• Polročné prázdniny: 01.02.2010
• Jarné prázdniny: 15.02.2010 - 19.02.2010
• Veľkonočné prázdniny: 01.04.2010 - 06.04.2010
• Letné prázdniny: 01.07.2010 - 31.08.2010
V Košiciach, dňa 22.10.2009

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk